MAE: Re­pu­bli­ca Mol­do­va, o pri­o­ri­ta­te

Mi­nis­trul Afa­ce­ri­lor Ex­ter­ne, Te­o­dor Me­leş­ca­nu, a par­ti­ci­pat, în pe­ri­oa­da 8-9 iu­lie, la reu­ni­u­nea in­for­ma­lă a mi­niş­tri­lor Afa­ce­ri­lor Ex­ter­ne din sta­te­le par­ti­ci­pan­te OSCE, or­ga­ni­za­tă în Slo­va­cia.

Romania Libera - - Actualitat­e - an­dre­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Obi­ec­ti­vul reu­ni­u­nii a fost dez­ba­te­rea per­spec­ti­ve­lor se­cu­ri­tății eu­ro­pe­ne, dar și apro­fun­da­rea ro­lu­lui OSCE în abor­da­rea pro­vo­că­ri­lor ac­tua­le, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat tran­smis de MAE. Me­leșca­nu a su­bli­niat ne­ce­si­ta­tea im­ple­men­tă­rii de­pli­ne a prin­ci­pi­i­lor și an­ga­ja­men­te­lor asu­ma­te de sta­te­le par­ti­ci­pan­te OSCE pe toa­te ce­le trei di­men­si­uni ale ac­ti­vi­tă­ţii or­ga­ni­zați­ei: po­li­ti­co-mi­li­ta­ră, eco­no­mi­că și de me­diu, pre­cum și cea uma­nă. De ase­me­nea, el a evi­de­nțiat im­por­tan­ţa coo­pe­ră­rii OSCE – UE, pre­cum şi con­tri­buția spe­ci­fi­că a României în con­tex­tul deți­ne­rii, în pri­mul se­mes­tru al anu­lui 2019, a Preșe­din­ţi­ei Con­si­li­u­lui Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Po­tri­vit MAE, Me­leșca­nu a tran­smis o se­rie de me­sa­je-cheie pe do­me­nii de in­te­res pri­o­ri­tar pen­tru ța­ra noas­tră,cu ac­cent pe re­con­fir­ma­rea spri­ji­nu­lui pen­tru su­ve­ra­ni­ta­tea și in­te­gri­ta­tea te­ri­to­ria­lă a Ucrai­nei și im­pul­si­o­na­rea acți­u­nii OSCE în so­luți­o­na­rea con­flic­te­lor pre­lun­gi­te din re­gi­u­nea Mă­rii Ne­gre. To­to­da­tă, aces­ta a ară­tat că so­luți­o­na­rea con­flic­tu­lui din Re­pu­bli­ca Mol­do­va ră­mâne o pri­o­ri­ta­te ma­jo­ră pen­tru Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.