De­cla­ra­ţia fos­tu­lui mi­nis­tru Fi­for

Romania Libera - - Actualitat­e -

Du­pă cum se știe, Ru­sia cri­ti­că adu­ce­rea în Ro­mânia a aces­tor echi­pa­men­te ame­ri­ca­ne, pe ca­re le con­si­de­ră drept o ame­nin­ţa­re la adre­sa ei. Po­zi­ţia Ru­si­ei a de­venit și mai du­ră du­pă ce Mi­hai Fi­for a fă­cut, pe tim­pul cât era mi­nis­tru al Apă­ră­rii, o de­cla­ra­ţie nein­spi­ra­tă. „Cum ar pu­tea fi vre­o­da­tă pre­şe­din­te­le Pu­tin încântat de fap­tul că în Ro­mânia avem ba­za mi­li­ta­ră de la Deveselu, cu ra­che­te­le ba­lis­ti­ce?”, se între­ba mi­nis­trul Mi­hai Fi­for, într-o de­cla­ra­ţie la pos­tul Ante­na 3. Fi­for a re­venit ul­te­ri­or asu­pra aces­tei de­cla­ra­ţii, pe ca­re și-a con­tes­tat-o sin­gur.

Mi­nis­trul de Exter­ne, Teodor Meleșcanu, a venit în spri­ji­nul co­le­gu­lui său de ca­bi­net, su­bli­ni­ind că nu es­te vor­ba de ra­che­te ba­lis­ti­ce, ci de ra­che­te an­ti­ba­lis­ti­ce, adi­că de­fen­si­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.