PNL, CU OCHII PE PMB

Romania Libera - - Actualitat­e -

PRE­ŞE­DIN­TE­LE PNL BU­CU­REŞ­TI, împreu­nă cu con­si­li­e­rii ge­ne­ra­li, so­li­ci­tă Cur­ţii de Con­turi să ve­ri­fi­ce chel­tu­i­e­li­le fă­cu­te de com­pa­ni­i­le Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei, du­pă ce in­stan­ţa a de­cis anu­la­rea de­ci­zi­ei de înfi­in­ţa­re a aces­to­ra. „Am se­si­zat,cu nu­măr de înre­gis­tra­re, prin adre­să ofi­cia­lă, Cur­tea de Con­turi,ce­rându-i să ve­ri­fi­ce le­ga­li­ta­tea chel­tu­i­e­li­lor efec­tua­te de că­tre com­pa­ni­i­le Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei du­pă ce in­stan­ţa a ho­tă­rât anu­la­rea ho­tă­râri­lor de înfi­in­ţa­re’’, a spus Vi­o­le­ta Ale­xan­dru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.