Io­han­nis ce­re des­fi­i­nța­rea Se­cți­ei Spe­cia­le

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a de­cla­rat că Gu­ver­nul PSD-ALDE a pri­mit un nou car­to­naş ro­şu, de ace­as­tă da­tă de la GRECO.

Romania Libera - - Eveniment - ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

„Con­clu­zi­i­le ce­lor do­uă ra­poar­te ara­tă încă o da­tă mul­ti­ple­le pre­ju­di­cii adu­se de gu­ver­na­rea PSD-ALDE în ul­ti­mii doi ani, prin mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor jus­tiți­ei şi a le­gis­la­ţi­ei penale”, a afir­mat pre­şe­din­te­le. El a su­bli­niat că pro­ce­sul de le­gi­fe­ra­re în Ro­mânia nu s-a îmbu­nă­tă­ţit, con­sul­tă­ri­le pu­bli­ce şi tran­spa­ren­ţa con­ti­nuă să fie prac­tici ig­no­ra­te de ac­tua­la ma­jo­ri­ta­te. ”Aspec­te pre­cum ce­le ca­re ţin de pen­si­o­na­rea ma­gis­tra­ţi­lor, exis­ten­ţa Sec­ţi­ei pen­tru Inves­ti­ga­rea Infrac­ţi­u­ni­lor din Jus­ti­ţie, po­si­bi­li­ta­tea in­fir­mă­rii ac­te­lor pro­cu­ro­ri­lor de că­tre su­pe­ri­or ie­rar­hic pen­tru ne­te­mei­ni­cie sunt ches­ti­uni de­par­te de a fi re­zol­va­te”, a adău­gat el. Pre­şe­din­te­le a cerut Gu­ver­nu­lui să ini­ţi­e­ze cu ce­le­ri­ta­te un proi­ect de le­ge cu mă­suri ne­ce­sa­re pen­tru aşe­za­rea le­gis­la­ţi­ei po­tri­vit coor­do­na­te­lor sta­tu­lui de drept,iar aces­tui de­mers să i se ra­li­e­ze în mod obli­ga­to­riu şi CSM. Pre­şe­din­te­le a mai so­li­ci­tat ca Gu­ver­nul să vi­nă cu o ini­ţia­ti­vă le­gis­la­ti­vă pen­tru a co­rec­ta ”ano­ma­lia” ca­re es­te Sec­ţia de in­ves­ti­ga­re a infrac­ţi­u­ni­lor din jus­ti­ţie (SIIJ), pre­cum şi alte ne­re­gu­la­ri­tă­ţi din do­me­niu, ur­mând ca dez­ba­te­rea să ai­bă loc în Par­la­ment.

În schimb, PSD anu­nță că nu va mai iniția mo­di­fi­cări ale le­gi­lor jus­tiți­ei până când ma­gis­trații din Ro­mânia nu vor ajun­ge la un con­sens pe ace­as­tă te­mă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.