Un tan­dem

Romania Libera - - Op & Ed -

Ni­ci­de­cum. El se ba­ze­a­ză în ma­re mă­su­ră pe Ra­reș Bog­dan în cam­pa­nia elec­to­ra­lă ca­re ur­me­a­ză să fie de­cla­nșa­tă în lu­na oc­tom­brie.Mai exis­tă însă un sem­nal, pe ca­re obli­ga­to­riu tre­bu­ie să-l pu­nem la in­ven­tar.

În de­fi­ni­tiv, preșe­din­te­le pu­tea să încer­ce o con­ci­li­e­re dis­cre­tă.La ca­re să par­ti­ci­pe doar cei doi pro­ta­go­niști prin­ci­pa­li ai con­flic­tu­lui.A ales o altă ca­le. Inter­me­dia­ră. La ju­mă­ta­tea dru­mu­lui. Ce­ea ce i-a per­mis să ames­te­ce că­rți­le. Să-l in­tro­du­că cât se poa­te de ofi­cial pe Ra­reș Bog­dan prin­tre cei mai im­por­ta­nți li­deri ai par­ti­du­lui. Deși astă­zi nu are ni­cio fun­cție.Dar asta înse­am­nă că mâi­ne va avea. Și da­că nu s-a anu­nțat ofi­cial că Ludovic Orban re­nu­nță la a-și asu­ma prin­tr-o dro­nă,Vi­o­le­ta Ale­xan­dru, șe­fia PNL Bu­cu­rești, atunci înse­am­nă că lui Ra­reș Bog­dan i se re­zer­vă altă po­ziție. Încă și mai im­por­tan­tă.De na­tu­ră să-i le­gi­ti­me­ze ro­lul de pri­mă vo­ce în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pre­zi­de­nția­lă. Și ca­re ar pu­tea fi ace­as­tă fun­cție? Mă gândesc lo­gic că nu poa­te fi de­cât cea de prim vi­ce preșe­din­te PNL res­pon­sa­bil

cu stra­te­gi­i­le po­li­ti­ce. Deci a do­ua po­ziție, prac­tic, du­pă Ludovic Orban. Ludovic Orban s-a cerut in­sis­tent și ofi­cial într-un tan­dem. Un tan­dem între Klaus Io­han­nis es­te o pia­tră de moa­ră pen­tru preșe­din­te, dar o ma­re opor­tu­ni­ta­te și o pla­să de si­gu­ra­nță pen­tru Ludovic Orban.Ei bi­ne, acest tan­dem a fost spul­be­rat ieri de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Nu va fi ni­ci­un tan­dem.

Lui Ra­reș Bog­dan, Ludovic Orban i-a ofe­rit la un mo­ment dat mă­rul otră­vit. Cea mai ma­re și mai im­por­tan­tă or­ga­ni­zație PNL din ța­ră, ca­re fa­ce cât câte­va ju­dețe, Bu­cu­rești­ul,dar în con­diți­i­le în ca­re în Ca­pi­ta­lă PNL nu a fă­cut de­cât 14%. Pla­sându-se pe lo­cul trei.Un de­fi­cit aproa­pe cu ne­pu­ti­nță de re­cu­pe­rat în scur­tul răs­timp ca­re a ră­mas până la ale­ge­ri­le lo­ca­le. Ra­reș Bog­dan însă a de­cis să se lup­te cu eroism. Să încer­ce să fa­că față aces­tui exa­men her­cu­lian. Te­mându-se că din nou ste­aua li­be­ra­lă va reuși, și-a re­tras pa­rșiv an­ga­ja­men­tul luat, i-a tras lui Ra­reș Bu­cu­rești­ul de sub pi­ci­oa­re și și-a in­sta­lat dro­na la con­du­ce­re. Iar Ra­reș Bog­dan a ieșit câști­gat.O da­tă pen­tru că nu a mai fost ne­voit să muște din mă­rul otră­vit și a do­ua oa­ră pen­tru că va fi in­sta­lat într-o po­ziție din ca­re-l va pu­tea spul­be­ra pe Ludovic Orban, du­pă pre­vi­zi­bi­lul eșec de la lo­ca­le­le din Bu­cu­rești. Ame­ni­nțându-i re­zul­ta­tul la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. Și toc­mai de ace­ea, înțe­le­gând per­fect si­tuația, Io­han­nis a re­curs la stra­ta­ge­ma ca­re i-a prins bi­ne la eu­ro par­la­men­ta­re. Și ace­as­ta es­te ul­ti­ma ves­te de la Vi­la Lac.Si­mul­tan cu pre­zi­de­nția­le­le va fi or­ga­ni­zat și un re­fe­ren­dum pen­tru schim­ba­rea Con­sti­tuți­ei. Dând buz­na pen­tru a uci­de ba­lau­rul co­ru­pți­ei, po­po­rul mun­ci­tor îl va vo­ta și pe Klaus Io­han­nis, iniția­to­rul re­fe­ren­du­mu­lui. Ar fi o con­tra­ba­lan­sa­re a si­tuați­ei de­zas­tru­oa­se din PNL.

Iar Klaus Io­han­nis a de­mon­strat că lu­cru­ri­le nu stau așa. Ci dim­po­tri­vă. Dar de ce a fă­cut-o? A ur­mă­rit doar să asa­ne­ze un con­flict?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.