Cum ne apă­răm de soa­re şi căl­du­ră

Romania Libera - - Op & Ed - ION DIAMANDI

Es­te va­ră, iar căl­du­ra şi ra­ze­le soa­re­lui nu ne dau pa­ce. Sun­tem în pe­ri­oa­da de va­can­ţe şi con­ce­dii şi, de ace­ea, ne pre­o­cu­pă sti­lul de via­ţă şi lă­săm pu­ţin la o par­te po­li­ti­ca şi pro­ble­me­le eco­no­mi­ce şi so­cia­le. Cu­vântul de or­di­ne es­te cum să avem mai mul­tă um­bră. Ce pu­tem fa­ce? Sis­te­me­le de um­bri­re re­pre­zin­tă so­lu­ţia ex­ce­len­tă pen­tru lu­ni­le de va­ră, asi­gu­rând pre­tec­ţia atât la căl­du­ră, cât şi la lu­mi­na foar­te pu­ter­ni­că. În plus, mon­ta­rea lor nu pre­su­pu­ne o ac­ţi­u­ne com­ple­xă.

Pro­tec­ţia fa­ţă de ra­ze­le soa­re­lui se poa­te fa­ce prin so­lu­ţii la in­te­ri­or, prin­tre aces­tea nu­mă­rându-se ja­lu­ze­le­le, ru­lo­u­ri­le, sis­te­me­le ro­man-sha­de etc., dar şi per­de­le­le şi dra­pe­ri­i­le, aces­tea având în pri­mul rând rol le­gat de de­sig­nul de in­te­ri­or, dar şi de in­ti­mi­ta­te. La ex­te­ri­or se poa­te op­ta de ase­me­nea pen­tru mai mul­te pro­du­se, de la co­per­ti­ne şi per­go­le la ru­lo­uri, ja­lu­ze­le sau ro­le­te, aces­tea având în pri­mul rând rol de pro­tec­ţie. Es­te im­por­tant de şti­ut că fir­me­le pro­du­că­toa­re ofe­ră de obi­cei pen­tru fi­e­ca­re pro­dus men­ţi­o­nat so­lu­ţii alter­na­ti­ve (mai scum­pe), pre­vă­zu­te cu sen­zori ca­re se pot ma­ne­vra de la dis­tan­ţă prin te­le­co­man­dă, sau chiar so­lu­ţii au­to­ma­ti­za­te. De exem­plu ja­lu­ze­le ca­re se pot pro­gra­ma ast­fel încât la­me­le­le să se închi­dă au­to­mat când ra­ze­le soa­re­lui sunt pu­ter­ni­ce şi să se des­chi­dă da­că ce­rul es­te no­ros sau se la­să întu­ne­ri­cul.

Da­că ave­ţi cur­te, gră­di­nă sau o te­ra­să de di­men­si­uni mari, pu­te­ţi să cău­ta­ţi ră­coa­rea de afa­ră şi să ape­la­ţi la um­bre­le­le so­la­re, ve­le de um­bri­re, per­go­le, co­per­ti­ne re­trac­ta­bi­le sau chiar să vă ame­na­ja­ţi un pa­vi­li­on. Nu ui­ta­ţi că şi co­pa­cii vă pot oferi um­bră şi ră­coa­re in­clu­siv la in­te­ri­or. Ale­ge­rea unor ast­fel de sis­te­me nu es­te însă toc­mai uşoa­ră, de­oa­re­ce va tre­bui să gă­si­ţi so­lu­ţia op­ti­mă pen­tru ne­voi­le dum­nea­voas­tră şi să ale­ge­ţi din­tr-o ma­re va­ri­e­ta­te de pro­du­se.

De­ci­zia de achi­zi­ţie di­fe­ră în func­ţie de lo­ca­ţia un­de es­te am­pla­sat sis­te­mul – fe­re­as­tră, bal­con, te­ra­să, gră­di­nă.Tot ce tre­bu­ie es­te ca dum­nea­voas­tră să iden­ti­fi­ca­ţi ne­voia…mai ales că exis­tă o ga­mă ex­trem de va­ria­tă de ma­te­ria­le și so­luții.

O ga­mă va­ria­tă de ma­te­ria­le, po­si­bi­li­ta­tea per­so­na­li­ză­rii sis­te­me­lor, con­si­li­e­re din par­tea ar­hi­tec­ţi­lor şi de­sig­ne­ri­lor, pre­zen­ţa per­ma­nen­tă a per­so­na­lu­lui de spe­cia­li­ta­te în show­room, mon­ta­jul gra­tu­it, de­pla­sa­rea pen­tru mă­su­ră­tori şi tran­spor­tul gra­tu­it, ga­ran­ţia, pre­cum şi ser­vi­ce-ul sau men­te­nan­ţa la ce­re­re la ie­şi­rea din ga­ran­ţie re­pre­zin­tă ce­le mai im­por­tan­te cri­te­rii de ale­ge­re a sis­te­me­lor de pro­te­cție față de ra­ze­le soa­re­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.