Au­to­dis­ci­pli­na, cheia dez­vol­tă­rii ar­mo­ni­oa­se

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

La ni­vel mon­dial, ti­ne­rii cu vârste între 10-18 ani se cul­că nu mai de­vre­me de ora 23. În rit­mul vi­e­ţii so­cia­le ac­tua­le, oa­me­nii de ști­in­ţă atrag însă aten­ţia că ado­les­cen­ţii au ne­voie între 8 și 10 ore de somn pe noap­te pen­tru ca re­sur­se­le lor in­te­ri­oa­re să se re­fa­că a do­ua zi.

În opi­nia psi­ho­lo­gu­lui Ale­xan­dru Ple­şea, fun­cți­o­na­rea și tot pro­ce­sul de dez­vol­ta­re a unui tânăr se întâmplă la un orar de somn stați­o­nar: “Teh­no­lo­gia, dis­tra­ge­ri­le, sti­mu­lii ex­te­ri­ori, fac­tori ex­ce­si­vi de di­ver­tis­ment sunt ce­le mai întâlni­te in­stru­men­te ca­re fo­lo­sesc ener­gia unui ado­les­cent. Cel puțin te­o­re­tic, ti­ne­rii pot ajun­ge să fun­cți­o­ne­ze bi­ne bi­o­lo­gic da­că ar avea un ri­tual de somn. Ei nu sunt ca­pa­bi­li tot tim­pul de o tre­zi­re na­tu­ra­lă și, ape­lând tot tim­pul la ce­as sau te­le­fon pen­tru alar­mă, ris­că în vi­i­tor să întâmpi­ne pro­ble­me se­ri­oa­se cu dor­mi­tul și alte dis­fun­cții men­ta­le”. Spe­cia­lis­tul afir­mă că mo­dul în ca­re ado­les­ce­nții au înțe­les con­cep­tul de li­ber­ta­te poa­te per­tur­ba echi­li­brul psi­ho­lo­gic de ca­re au ne­voie. Li­ber­ta­tea nu înse­am­nă să faci ce­ea ce vrei,ci înse­am­nă în pri­mul rând or­di­nea fi­re­as­că a lu­cru­ri­lor, înse­am­nă au­to­dis­ci­pli­nă. Acu­mu­la­rea de ex­pe­ri­e­nțe im­pli­că to­tuși ca tână­rul să nu ai­bă întot­de­au­na par­te de aju­tor din par­tea adu­lți­lor, iar înde­pli­ni­rea task-uri­lor să con­du­că la com­ple­ta­rea dis­cer­nă­mântu­lui in­di­vi­dual. Psi­ho­lo­gul afir­mă că ado­les­ce­nții ca­re se vor odihni fi­zic,emoți­o­nal și men­tal,și vor avea un pro­gram con­stant cu ac­ti­vi­tăți­le zil­ni­ce, au șan­se mai mari să ge­ne­re­ze noi re­sur­se in­te­ri­oa­re în vi­i­tor. Odih­na fi­zi­că se fa­ce prin re­la­xa­re mus­cu­la­ră, cea emoți­o­na­lă prin ac­cep­ta­re și de­ter­mi­na­re, iar cea men­ta­lă prin na­tu­ră.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Efec­te.Ate­nția și con­cen­tra­rea de­vin de­fi­ci­ta­re prin lip­sa de ener­gie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.