Cum eviți des­hi­dra­ta­rea pe tim­pul ca­ni­cu­lei

Tem­pe­ra­tu­ri­le foar­te ri­di­ca­te din tim­pul ve­rii de­ter­mi­nă des­hi­dra­ta­rea or­ga­nis­mu­lui. Nu es­te su­fi­ci­ent să bei un pa­har de apă pen­tru a asi­gu­ra o hi­dra­ta­re co­rec­tă la ni­ve­lul cor­pu­lui, ali­men­ta­ţia es­te la fel de im­por­tan­tă.

Romania Libera - - Familie - va­len­ti­na.vla­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Bea un pa­har cu apă de di­mi­neață

Di­mi­nea­ţa, imediat du­pă ce te-ai tre­zit es­te re­co­man­dat să bei un pa­har cu apă la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei. Ace­la­şi lu­cru tre­bu­ie să-l faci şi se­a­ra înain­te de cul­ca­re.

Nu aştep­ta să ți se fa­că se­te

Es­te bi­ne să bei apă la fi­e­ca­re 30-40 de mi­nu­te, mai ales în tim­pul căl­du­ri­lor do­go­ri­toa­re de va­ră.Da­că bei apă doar atunci când îţi e se­te,înse­am­nă că eş­ti de­ja des­hi­dra­tă.

Evi­tă co­fei­na și al­coo­lul

Ca­fe­aua și al­coo­lul des­hi­dra­te­a­ză or­ga­nis­mul mai mult de­cât cre­dem, iar con­su­mul aces­to­ra pe timp de vre­me căl­du­roa­să, ac­cen­tue­a­ză și mai mult efec­te­le. Da­că nu poți re­nu­nța la ca­fea, înce­ar­că să adau­gi mă­car do­uă pa­ha­re da apă la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei atunci când o con­su­mi.

Evi­tă me­ze­lu­ri­le

Deși es­te mult mai ra­pid să fa­cem un san­dwi­ch de di­mi­neață, me­ze­lu­ri­le pe ca­re aces­ta le co­nți­ne duc la des­hi­dra­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.