„Im­pac­tul creş­te­rii pen­si­i­lor es­te com­plet ne­sus­te­na­bil, în ac­tua­la con­fi­gu­ra­ţie bu­ge­ta­ră“

Romania Libera - - Incognito - flo­rin.bu­des­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

P

re­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a pro­mul­gat re­cent Le­gea pen­si­i­lor. Punc­tul de pen­sie ajun­ge la 45% din va­loa­rea sa­la­ri­u­lui me­diu brut pe eco­no­mie. Creş­te­ri­le sunt eta­pi­za­te ast­fel: 2019 - 1.265 de lei, 2020 1.775 de lei, 2021 - 1.875 de lei. Din anul 2022, va­loa­rea punc­tu­lui de re­fe­rin­ţă se va in­de­xa cu ra­ta in­fla­ţi­ei şi 50% din creş­te­rea re­a­lă a câşti­gu­lui sa­la­rial me­diu brut re­a­li­zat. Im­pac­tul es­te enorm.„Ro­mânia li­be­ră“a dis­cu­tat pe acest su­bi­ect cu Io­nuţ Du­mi­tru,fos­tul pre­şe­din­te al Con­si­li­u­lui Fis­cal.

Le­gea pen­si­i­lor va avea un im­pact bu­ge­tar de 8,4 miliarde de lei în acest an, de 24,8 miliarde de lei în anul 2020, de 58,1 miliarde de lei în anul 2021, iar în anul 2022 ar ur­ma să ai­bă un im­pact de 81,1 miliarde de lei. Cum ve­de­ţi aces­te ci­fre?

Pro­ble­ma de fond es­te se­ri­oa­să. Im­pac­tul es­te unul enorm de ma­re, du­pă ori­ce cri­te­rii, nu cred că exis­tă vreun eco­no­mist ra­ţi­o­nal ca­re să poa­tă să spu­nă altce­va.Es­te com­plet ne­sus­te­na­bil în ac­tua­la con­fi­gu­ra­ţie bu­ge­ta­ră.

Cred că lu­cru­ri­le sunt cum­va ira­ţi­o­nal gândi­te. Nu poa­te Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă să de­ci­dă da­că im­pac­tul bu­ge­tar e sus­te­na­bil sau nu.“

Cum ar pu­tea să fie sus­te­na­bi­lă o ase­me­nea creş­te­re a pen­si­i­lor? Anu­me, ce ar tre­bui să se întâmple cu eco­no­mia ro­mâneas­că,pe de o par­te,şi din punct de ve­de­re ma­cro­e­co­no­mic, pe de altă par­te, pen­tru a pu­tea fi sus­te­na­bil un ase­me­nea im­pact foar­te ma­re?

Din pă­ca­te, arit­me­ti­ca, în ca­zul aces­ta, es­te ne­cru­ţă­toa­re. 81 de miliarde de lei im­pact în anul 2022 înse­am­nă prac­tic mai mult de­cât du­bla­rea a ce­ea ce plă­tim astă­zi...

... la ca­re se adau­gă ce­ea ce plă­tim astă­zi...

Da. Prac­tic, fac­tu­ra de pensii se du­ble­a­ză.

Cum s-ar spu­ne, tot bu­ge­tul de pensii ajun­ge pe la 130 de miliarde de lei.

Cred că chiar mai mult de­cât atât. Nu poa­te fi aco­mo­dat la ase­me­nea im­pact bu­ge­tar, în con­struc­ţia bu­ge­ta­ră pe ca­re o ştim noi astă­zi. Cu da­te­le pe ca­re le avem astă­zi şi cu ni­ve­lul de ta­xe şi im­po­zi­te exis­tent,cu dez­vol­ta­rea eco­no­mi­că pe ca­re o ve­dem,cu toa­te ipo­te­ze­le pe ca­re le pu­tem lua astă­zi, ra­ţi­o­nal, în cal­cul, cu pri­vi­re la di­na­mi­ca eco­no­mi­că, la di­na­mi­ca nu­mă­ru­lui de sa­la­ria­ţi, con­tri­bua­bi­li, es­te ab­so­lut clar că nu pu­tem sus­ţi­ne aşa ce­va la ni­ve­lul bu­ge­tu­lui. O co­rec­ţie va tre­bui fă­cu­tă cum­va.

Se vor­beş­te de mai mult timp în me­di­ul pu­blic fo­lo­sin­du-se acest ter­men, „co­rec­ţie”. Ce înse­am­nă ace­as­tă co­rec­ţie?

La un mo­ment dat, ci­ne­va va con­sta­ta că nu avem bani să plă­tim.Es­te foar­te evi­dent că aşa stau lu­cru­ri­le în mo­men­tul de fa­ţă. Nu vom avea atâtea zeci de miliarde. Nu de lei, de eu­ro. Pes­te 80 de miliarde de lei înse­am­nă 17-18 miliarde de eu­ro. Nu es­te o su­mă de­loc mi­că, es­te o su­mă enorm de ma­re pen­tru bu­ge­tul nos­tru. Oda­tă in­tra­te în vi­goa­re aces­te creş­teri, ele sunt ire­ver­si­bi­le, pen­tru că avem o de­ci­zie a Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le din anul 2010, ca­re a spus că pen­si­i­le ba­za­te pe con­tri­bu­ti­vi­ta­te nu mai pot fi re­du­se. Şi da­că ci­ne­va ar vrea să le re­du­că, în vi­i­tor, nu poa­te să o fa­că.

To­tu­şi, da­că re­du­ce­rea pen­si­i­lor es­te sin­gu­ra soluţie şi in­trăm în fa­li­ment cu ţa­ra, ce fa­cem? Ho­tă­râm că es­te con­sti­tu­ţi­o­nal să in­trăm în fa­li­ment cu ţa­ra, şi ga­ta? Cum pro­ce­dăm?

Cred că lu­cru­ri­le sunt cum­va ira­ţi­o­nal gândi­te,adi­că nu poa­te Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă să de­ci­dă da­că im­pac­tul bu­ge­tar es­te sus­te­na­bil sau nu. Nu ştiu da­că es­te de com­pe­ten­ţa Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le să spu­nă că du­bla­rea pen­si­i­lor es­te con­sti­tu­ţi­o­na­lă sau nu. Cred că Gu­ver­nul tre­bu­ie să se asi­gu­re că se poa­te fa­ce lu­crul aces­ta, oda­tă ce ini­ţia­ză ast­fel de pro­pu­neri. Evi­dent că, la ex­trem, mă­su­ra poa­te fi apli­ca­tă, să zi­cem, dar ne­ce­si­tă niş­te ajus­tări dra­ma­ti­ce în alte păr­ţi.

Adi­că la alte ca­pi­to­le bu­ge­ta­re.

O re­du­ce­re ma­jo­ră de chel­tu­i­e­li, o creş­te­re ma­jo­ră de ta­xe, ca­re nu ştiu da­că sunt so­lu­ţi­i­le de­zi­ra­bi­le. La o adi­că, Gu­ver­nul poa­te să spu­nă că do­reş­te să fa­că lu­crul aces­ta. Da­că vrei să faci lu­crul aces­ta, ca­re pre­su­pu­ne un im­pact bu­ge­tar atât de ma­re, te­o­re­tic, po­ţi să-l aco­mo­de­zi,dar te­o­re­tic. Pe hârtie, pu­tem să fa­cem ori­ce fel de cal­cu­le.Dar înse­am­nă să ajus­te­zi dra­ma­tic altce­va. Nu gă­sim acel altce­va pe ca­re să-l ajus­tăm atât de mult, încât să pu­tem aco­mo­da aşa ce­va.Ace­as­ta es­te pro­ble­ma.

În ma­te­ma­ti­că exis­tă o me­to­dă pen­tru a de­mon­stra fai­la­bi­li­ta­tea unei ipo­te­ze. Es­te vor­ba des­pre re­du­ce­rea la ab­surd. Re­du­când ast­fel la ab­surd, să pre­su­pu­nem că mâi­ne vi­ne un exe­cu­tiv ca­re de­ci­de mă­ri­rea punc­tu­lui de pen­sie de ze­ce ori. Ce fa­cem? Cum scă­păm de o ase­me­nea pa­cos­te cât se poa­te de con­sti­tu­ţi­o­na­lă?

Pro­ble­ma es­te foar­te se­ri­oa­să, mai ales că dis­cu­tăm des­pre un do­me­niu în ca­re de­ze­chi­li­bre­le fi­zi­ce sunt evi­den­te. Adi­că, de­ze­chi­li­brul fi­zic între nu­mă­rul de con­tri­bua­bi­li şi nu­mă­rul de be­ne­fi­ciari cred că nu poa­te fi con­tes­tat de ni­meni. Ci­fre­le de­mo­gra­fi­ce, din pă­ca­te,nu ne aju­tă de­loc. Ba, dim­po­tri­vă, ne acu­ti­ze­a­ză pro­ble­ma în timp. Atunci când iei o de­ci­zie de ti­pul aces­ta,cum ar fi să mă­reş­ti sub­stan­ţial pen­si­i­le, tre­bu­ie să iei în cal­cul obli­ga­to­riu şi aces­te lu­cruri: pro­ble­me­le de­mo­gra­fi­ce pe ca­re le avem,şi nu le pu­tem ne­ga de­loc, sunt foar­te se­ri­oa­se, dar şi că tre­bu­ie să te gândeş­ti foar­te bi­ne înain­te să iei o ast­fel de de­ci­zie,pen­tru că ai avut o de­ci­zie a CCR, ca­re spu­ne că, oda­tă lua­tă o ast­fel de ho­tă­râre,nu te po­ţi întoar­ce sub nici o for­mă.

La un mo­ment dat, ci­ne­va va con­sta­ta că nu avem bani ca să plă­tim. Es­te foar­te evi­dent că aşa stau lu­cru­ri­le în mo­men­tul de fa­ţă.“

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.