Oa­meni de ima­gi­ne din lu­me

Fes­ti­va­lul In­ter­na­ţi­o­nal de Arte Vi­zua­le – VSLO, ce are loc între 23 au­gust și 1 sep­tem­brie, va adu­ce la Va­ma Ve­che cei mai im­por­tan­ţi oa­meni de ima­gi­ne din Ro­mânia, Eu­ro­pa și SUA.

Romania Libera - - Cultură - ma­ria.ca­pe­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Pro­gra­mul es­te va­riat, cu nu­me­roa­se wor­ksho­puri și se­mi­na­rii GRATUITE de fo­to­gra­fie, film, pic­tu­ră și sculp­tu­ră. Fo­to­gra­ful ame­ri­can Chris Sus­pect va su­sți­ne un wor­kshop in­ti­tu­lat „Ma­king Sen­se out of Chaos”,dar și un se­mi­nar „Pro­ject-min­ded”. Vlad Efte­nie va vor­bi des­pre „Obți­ne­rea ima­gi­ni­lor cu im­pact vi­zual, me­mo­ra­bi­le – des­pre mo­dul în ca­re ima­gi­ni­le spun po­vești vi­zua­le”.Cor­nel La­zia va împăr­tăși cur­sa­nți­lor „Po­vești­le Ori­zon­tu­lui”, în timp ce Va­li Băr­bu­les­cu va ata­ca o te­mă pre­cum „Cum să NU de­vii fo­to­graf”. Ce­le­brul Ma­rek Czar­nec­ki, dis­tins cu șap­te pre­mii Bri­tish OSKAR ale MPA,va avea un curs des­pre fo­to­gra­fia ma­cro și un se­mi­nar des­pre pa­no­ra­me­le ver­ti­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.