Re­a­cția-ful­ger a lui Klaus Io­han­nis. A stins in­cen­di­ul din PNL?

Romania Libera - - Op & Ed -

Înain­te de a ex­plo­da li­te­ral­men­te și de a de­ge­ne­ra si­tuația din PNL,în con­flic­tul des­chis de­cla­nșat între Ludovic Orban și Ra­reș Bog­dan a in­ter­venit ma­rți, în fo­rță,pe post de pom­pi­er, preșe­din­te le Klaus Io­han­nis. Iar la Vi­la Lac si­tuația a fost tra­nșa­tă.Da­că nu de­fi­ni­tiv,cel puțin pa­rțial. Răz­boi­ul nu s-a încheiat,dar s-a ate­nuat și amânat.Ce s-a întâmplat aco­lo și a ră­mas până în pre­zent ne­cu­nos­cut sau neînțe­les de opi­nia pu­bli­că? Ra­reș Bog­dan a so­sit ul­ti­mul.Cu do­uă mi­nu­te mai de­vre­me de­cât ora pro­gra­ma­tă.La 17.00 fă­ră do­uă mi­nu­te. Preșe­din­te le Klaus Io­han­nis a de­cla­nșat dia­lo­gul abia du­pă so­si­rea aces­tu­ia.Pe ca­re l-a întâmpi­nat din nou cu ape­la­ti­vul „num­ber one”.A fost pen­tru pri­ma da­tă când fața lui Ludovic Orban s-a lun­git.Dar ca­re sunt se­cre­te­le?

La câți­va ani buni de la așa-zi­sa fu­zi­u­ne, în prag de ale­geri pre­zi­de­nția­le, ce­le do­uă fos­te par­ti­de sunt ca apa și ulei­ul. Și se se­pa­ră imediat du­pă ce sunt din nou și din nou ames­te­ca­te. Ca do­va­dă, li­de­rii PNL au co­mis in­vo­lun­tar o imen­să pros­tie.Au co­mu­ni­cat că din de­le­gația ca­re s-a întâlnit cu preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis au fă­cut par­te cinci mem­bri ai fos­tu­lui PNL și cinci mem­bri ai fos­tu­lui PDL. Ra­reș Bog­dan, din mai mul­te punc­te de ve­de­re, ieșea din sche­mă.Pen­tru că el nu fa­ce par­te din ni­ci­u­nul din fos­te­le do­uă par­ti­de.În vi­i­tor,da­că lu­cru­ri­le con­ti­nuă la fel, de­le­gați­i­le vor fi al­că­tu­i­te din trei pă­rți,nu din do­uă.A treia par­te fi­ind re­pre­zen­ta­tă de noii veniți, pe lângă „num­ber one”.

“A do­ua ca­rac­te­ris­ti­că a pre­ze­nței in­so­li­te a lui Ra­reș Bog­dan es­te că a fost sin­gu­rul ca­re prac­tic nu fa­ce par­te din con­du­ce­rea PNL. Cum adi­că? “Klaus Io­han­nis s-a întâlnit cu vârful vârfu­lui, ju­ma­te pe­ne­liști, ju­ma­te pe­de­liști, dar a fă­cut-o în pre­ze­nța unui per­so­naj, Ra­reș Bog­dan, ca­re nu are ab­so­lut ni­cio fun­cție de con­du­ce­re? Ei bi­ne, s-a întâmplat.Am pri­mit cu toții pe ace­as­tă ca­le un du­blu sem­nal,pe ca­re eu unul îl des­ci­frez chiar acum. Prin­ci­pa­lul mo­bil al con­vo­că­rii la Co­tro­ceni a staš-ului PNL era chiar Ra­reș Bog­dan și ata­cu­ri­le împo­tri­va aces­tu­ia, ge­ne­ra­te de Ludovic Orban.Nu­mai că,înțe­lept, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a do­rit să ca­mu­fle­ze ade­vă­ra­tul scop al întâlni­rii și apa­rent să su­ge­re­ze că țin­ta a fost exclusiv elec­to­ra­lă. Le­ga­tă de ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. Când, de fapt,întâlni­rea a fost pre­ci­pi­ta­tă de scan­da­lul in­tern din PNL,ca­re ris­ca și încă ris­că să-l la­se pe Io­han­nis fă­ră ve­hi­cul elec­to­ral. Invi­ta­rea aco­lo a lui Ra­reș Bog­dan, fă­cu­tă de Klaus Io­han­nis și nu de Ludovic Orban, de­mon­te­a­ză min­ci­u­na in­si­nua­tă de încă liderul PNL,cum că preșe­din­te­le e su­pă­rat pe „num­ber one”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.