Bu­ge­tul UE 2019: Con­si­li­ul Eu­ro­pei adop­tă mă­suri de ur­ge­nță pen­tru un Bre­xit fă­ră acord

Romania Libera - - Op & Ed - on­si­li­ul a adop­tat mă­suri de ur­ge­nță pri­vind pu­ne­rea în apli­ca­re și fi­na­nța­rea bu­ge­tu­lui UE pen­tru 2019 în ca­zul unui Bre­xit ca­re nu a fă­cut le­ga­te de se­cu­ri­ta­te și a pi­er­de­rii ca­li­tății de mem­bru bri­ta­nic în ca­drul Băn­cii Eu­ro­pe­ne de Inves­tiții.

Co­bi­ec­tul înțe­le­ge­rii.

Sco­pul mă­su­ri­lor es­te de a di­mi­nua im­pac­tul unui sce­na­riu fă­ră acor­dul de fi­na­nța­re într-o ga­mă lar­gă de do­me­nii, cum ar fi cer­ce­ta­rea și agri­cul­tu­ra. Aces­tea vor per­mi­te UE să con­ti­nue să efec­tue­ze plăți că­tre be­ne­fi­cia­rii din Re­ga­tul Unit pen­tru con­trac­te­le sem­na­te și de­ci­zi­i­le lua­te înain­te de da­ta re­tra­ge­rii, atât timp cât Re­ga­tul Unit con­ti­nuă să plă­te­as­că con­tri­buția con­veni­tă în bu­ge­tul UE pen­tru anul 2019.

În con­for­mi­ta­te cu ca­drul de con­tin­ge­nță

con­venit, Re­ga­tul Unit ar tre­bui să con­fir­me în scris că va con­tri­bui la fi­na­nța­rea bu­ge­tu­lui UE pen­tru anul 2019 ast­fel cum a fost adop­tat.De ase­me­nea,va tre­bui să ac­cep­te con­troa­le­le și au­di­tu­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru pro­gra­me­le și acți­u­ni­le UE și să efec­tue­ze pri­ma pla­tă la bu­ge­tul UE pen­tru pe­ri­oa­da de du­pă re­tra­ge­re. Doar în ca­zul în ca­re sunt înde­pli­ni­te aces­te con­diții se va me­nți­ne eli­gi­bi­li­ta­tea fi­na­nță­rii din bu­ge­tul UE în 2019 al Re­ga­tu­lui Unit și al en­ti­tăți­lor din Re­ga­tul Unit. Întru­cât Re­ga­tul Unit își fa­ce con­tri­buția pen­tru între­gul an 2019, en­ti­tăți­le din Re­ga­tul Unit și Re­ga­tul Unit ar fi, de ase­me­nea, eli­gi­bi­le în 2019 pen­tru con­diți­i­le sta­bi­li­te în ca­drul tu­tu­ror ce­re­ri­lor, ofer­te­lor, con­cur­su­ri­lor sau altor pro­ce­duri ca­re ar pu­tea con­du­ce la fi­na­nța­rea din bu­ge­tul UE, cu ex­ce­pția ca­zu­ri­lor spe­ci­fi­ce

În plus, mă­su­ri­le de ur­ge­nță ar per­mi­te fi­na­nța­rea con­ti­nuă a be­ne­fi­cia­ri­lor din sta­te­le mem­bre ale UE în ca­zul în ca­re eli­gi­bi­li­ta­tea aces­to­ra de­pin­de de ca­li­ta­tea de mem­bru al Re­ga­tu­lui Unit în UE, cu con­diția ca con­trac­te­le și de­ci­zi­i­le le­ga­le re­le­van­te să fie sem­na­te sau adop­ta­te înain­te de re­tra­ge­rea Re­ga­tu­lui Unit. Acest ca­dru de con­tin­ge­nță ar înce­ta să se apli­ce da­că Re­ga­tul Unit va între­ru­pe plăți­le sau în ca­zul în ca­re s-au ob­ser­vat de­fi­ci­e­nțe sem­ni­fi­ca­ti­ve în efec­tua­rea con­troa­le­lor și a au­di­tu­ri­lor. Mă­su­ri­le con­veni­te vi­ze­a­ză me­nți­ne­rea nes­chim­ba­tă a co­tei re­la­ti­ve a sta­te­lor mem­bre UE27 la fi­na­nța­rea bu­ge­tu­lui UE pen­tru 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.