Me­di­ca­men­te prea scum­pe, scoa­se din far­ma­cii

OMS re­nun­ţă la anu­mi­te te­ra­pii împo­tri­va can­ce­ru­lui

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Imu­no­te­ra­pi­i­le, con­si­de­ra­te o des­co­pe­ri­re re­vo­lu­ţi­o­na­ră în oncologie,nu au fost in­clu­se pe lis­ta de me­di­ca­men­te esen­ţia­le re­dac­ta­tă de Orga­ni­za­ţia Mon­dia­lă a Să­nă­tă­ţii. Lis­ta, ce in­clu­de tra­ta­men­te pe ca­re OMS le con­si­de­ră stan­dar­de glo­ba­le ce ar tre­bui să fie dis­po­ni­bi­le pes­te tot în lu­me, are sco­pul de a aju­ta gu­ver­ne­le să fa­că ce­le mai bu­ne ale­geri pen­tru sis­te­me­lor lor de să­nă­ta­te. Fo­rul me­di­cal in­ter­na­ţi­o­nal a adău­gat 28 de noi me­di­ca­men­te pe ace­as­tă listă ac­tua­li­za­tă, însă a res­pins mai mul­te me­di­ca­men­te dez­vol­ta­te împo­tri­va can­ce­ru­lui pul­mo­nar cu ce­lu­le non­mici, de­şi aces­tea au înre­gis­trat împreu­nă vânzări de miliarde de dolari în ul­ti­mii ani. Mă­su­ra are la ba­ză beneficiil­e de să­nă­ta­te dis­po­ni­bi­le gra­ţie unor noi cer­ce­tări şi unor noi in­ven­ţii me­di­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.