Ma­cron, des­pre am­biți­i­le spația­le ale Fra­nței

Ma­cron a anun­ţat că do­rește do­ta­rea Franţei cu o „stra­te­gie spa­ţia­lă de apă­ra­re“, pre­ci­zând că va fi cre­at un co­man­da­ment în ca­drul Arma­tei Ae­ru­lui, ca­re va de­ve­ni „ Arma­ta Ae­ru­lui și a Spa­ţi­u­lui”“.

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ma­cron a anu­nțat că do­rește do­ta­rea Fra­nței cu o „stra­te­gie spația­lă de apă­ra­re” , pre­ci­zând că va fi cre­at un co­man­da­ment în ca­drul Arma­tei Ae­ru­lui, ca­re va de­ve­ni „Arma­ta Ae­ru­lui și a Spați­u­lui”. Șe­ful sta­tu­lui fran­cez a fă­cut anu­nțul în ca­drul tra­diți­o­na­lei re­ce­pții ofe­ri­te de Mi­nis­te­rul Arma­tei în aju­nul pa­ra­dei de pe Cham­ps-Ely­se­es de Zi­ua Nați­o­na­lă a Fra­nței, 14 iu­lie.

Șe­ful sta­tu­lui fran­cez a fă­cut anu­nțul în ca­drul tra­diți­o­na­lei re­ce­pții ofe­ri­te de Mi­nis­te­rul Arma­tei în aju­nul, pa­ra­dei de pe Cham­ps-Ely­se­es de Zi­ua Nați­o­na­lă a Fra­nței, 14 iu­lie. „Pen­tru a asi­gu­ra dez­vol­ta­rea și întă­ri­rea ca­pa­ci­tăți­lor noas­tre spația­le, un ma­re Co­man­da­ment al Spați­u­lui va fi cre­at în sep­tem­brie” și es­te pre­vă­zut un bu­get de 3,6 mi­liar­de eu­ro pen­tru pe­ri­oa­da 2019-2025. Ca­li­fi­când spați­ul „ade­vă­ra­tă mi­ză a se­cu­ri­tății nați­o­na­le prin con­flic­tua­li­ta­tea pe ca­re o sus­ci­tă”, Ma­cron a spus că spați­ul cos­mic, in­dis­pen­sa­bil ope­rați­u­ni­lor mi­li­ta­re,a de­venit un te­ren de con­frun­ta­re între nați­uni, pu­nând Fra­nța în si­tuația de a-și

întări ca­pa­ci­tăți­le în acest te­a­tru stra­te­gic și din ce în ce mai mi­li­ta­ri­zat. „No­ua doc­tri­nă spația­lă și mi­li­ta­ră ca­re mi-a fost pro­pu­să de mi­nis­trul Apă­ră­rii, Flo­ren­ce Par­ly, pe ca­re am apro­bat-o, va per­mi­te asi­gu­ra­rea apă­ră­rii spați­u­lui și prin spațiu”, a adău­gat preșe­din­te­le fran­cez. În sep­tem­brie tre­cut, Flo­ren­ce Par­ly s-a an­ga­jat să do­te­ze Fra­nța cu o „ve­ri­ta­bi­lă au­to­no­mie stra­te­gi­că spația­lă” pen­tru a fa­ce față „ame­ni­nță­ri­lor re­pre­zen­ta­te de câte­va mari pu­teri” în con­tex­tul mi­li­ta­ri­ză­rii spați­u­lui. Mi­nis­trul a ofe­rit o pro­bă și a acu­zat no­mi­nal Ru­sia de „un act de spi­o­naj” con­tra sa­te­li­tu­lui mi­li­tar fran­co-ita­lian Athe­na-Fi­dus în 2017.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.