Da­tor­ni­cii iau cre­dit de la stat cu do­bândă ze­ro

ECONOMIE

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

De mai mult timp, Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce pre­gă­teş­te un proi­ect de am­nis­tie fis­ca­lă.Aces­ta ar dis­tor­si­o­na însă pi­e­ţe­le. O idee de am­nis­tie ar fi ca mi­cii da­tor­nici să fie ier­tați de pe­na­li­tăți da­că plă­tesc prin­ci­pa­lul. Sunt pes­te 285.000 de da­tor­nici com­pa­nii 100% pri­va­te.

Oi­dee de am­nis­tie ar fi ca mi­cii da­tor­nici să fie ier­tați de pe­na­li­tăți da­că plă­tesc prin­ci­pa­lul. Sunt pes­te 285.000 de da­tor­nici com­pa­nii 100% pri­va­te, cu 25,7 mi­liar­de de lei da­to­rii, din ca­re 16,6 prin­ci­pa­lul și pes­te 9 ac­ce­so­ri­i­le, con­form Star­tup Ca­fe.

Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia, e to­tal con­tra am­nis­ti­ei fis­ca­le. „Per­so­nal, sunt con­tra ori­că­rei am­nis­tii fis­ca­le. Me­ca­nis­me­le pi­e­ţei sunt dis­tor­si­o­na­te. Ce se spu­ne în proi­ec­tul de am­nis­tie, că Gu­ver­nul va ve­ni cu mă­suri de re­com­pen­sa­re a con­tri­bua­bi­li­lor co­rec­ţi, e praf în ochi: re­com­pen­sa­rea ar in­ter­ve­ni în vi­i­tor, nu în tre­cut”, a spus Schwar­tz.

Ce înse­am­nă ace­as­ta? „Nu am vă­zut ni­căi­eri în proi­ect că, pe pe­ri­oa­da acor­dă­rii fa­ci­li­tă­ţi­lor fis­ca­le, con­tri­bua­bi­lii bun-plat­nici pri­mesc îna­poi 20% din ta­xe­le plă­ti­te. Nici ace­as­ta nu ar fi co­rect. Aceş­tia ar be­ne­fi­cia acum de li­chi­di­ta­te, nu acum un an, doi, trei, când alţii nu şi-au plă­tit ta­xe­le şi im­po­zi­te­le şi acum sunt scu­ti­ţi de pe­na­li­tă­ţi”, afir­mă ex­per­tul.

Ast­fel, con­tri­bua­bi­lii co­rec­ţi, ce-şi plă­tesc dă­ri­le la stat, sunt pu­şi în in­fe­ri­o­ri­ta­te fa­ţă de cei ce nu o fac. „Ma­rii da­tor­nici n-au plă­tit ni­mic, au luat ba­nii de im­po­zi­te şi ta­xe şi i-au in­ves­tit în bu­si­ness, in­di­fe­rent da­că sunt de stat sau cu

Per­so­nal, sunt împo­tri­va ori­că­rei am­nis­tii fis­ca­le. Me­ca­nis­me­le pi­e­ţei sunt dis­tor­si­o­na­te.“DAN SCHWAR­TZ, RSM Ro­mânia

ca­pi­tal pri­vat, şi-au dez­vol­tat afa­ce­rea, au avut li­chi­di­ta­te mai mul­tă la dis­po­zi­ţie pen­tru ace­as­ta”, de­ta­lia­ză Dan Schwar­tz.

Pla­ni­fi­ca­re fis­ca­lă to­xi­că

În acest timp, con­tri­bua­bi­lii co­rec­ţi şi-au li­mi­tat ac­ti­vi­ta­tea, pen­tru că au avut un cost su­pli­men­tar cu im­po­zi­te­le şi ta­xe­le plă­ti­te. Com­pa­ni­i­le co­rec­te ar fi afec­ta­te de amnistia fis­ca­lă acor­da­tă rău­plat­ni­ci­lor, cre­de Schwar­tz.

Mai mult, da­că ace­as­tă am­nis­tie se re­pe­tă cu con­sec­ven­ţă, la câţi­va ani, con­tri­bua­bi­lii se adap­te­a­ză şi nu plă­tesc dă­ri­le, aştep­tând ur­mă­toa­rea am­nis­tie pre­vi­zi­bi­lă. „Mai bi­ne iau eu ba­nii sta­tu­lui, pe post de cre­dit fă­ră do­bândă, pe ca­re îl fo­lo­sesc în bu­si­ness-ul meu, iar pes­te trei ani vi­ne amnistia fis­ca­lă! De ce unii să fa­că asta şi alţii nu?”, spun aceş­tia.

FOTO THEVLUEDIA­MONDGALLER­Y

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.