Ado­pți­i­le in­ter­nați­o­na­le. Dez­vă­lu­i­ri­le din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an

Ca­zul So­ri­na a scan­da­li­zat opi­nia pu­bli­că din Ro­mânia.

Romania Libera - - Prima Pagina - ADRIANA CONSTANTIN­ESCU Co­lum­nist

Aco­lo un­de exis­tă sus­pi­ci­uni, un­de exis­tă abu­zuri de ori­ce fel, sun­tem îndrep­tățiți să vrem să știm, să aflăm Ade­vă­rul. Es­te o da­to­rie a pre­sei, a oa­me­ni­lor li­beri, să pre­zin­te re­a­li­ta­tea din­co­lo de ori­ce pro­pa­gan­dă, cum ar fi „a fost un fa­ke scan­dal pen­tru a jus­ti­fi­ca Se­cția Spe­cia­lă a Infra­cți­u­ni­lor din Jus­tiție“.

Din­co­lo de încer­ca­rea dis­pe­ra­tă de a tran­sfor­ma dez­ba­te­rea în ar­mă po­li­ti­că, de a fo­lo­si in­sti­tuții pu­bli­ce în sco­puri mes­chi­ne, jur­na­liștii au da­to­ria să me­ar­gă înain­te și să pre­zin­te fap­te­le. Avem do­sa­rul ado­pți­i­lor din Ro­mânia. Aces­ta es­te pu­blic și a fost pus pe ma­sa Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne până la cel mai înalt ni­vel.

Am con­sul­tat acest do­sar și, de ase­me­nea, am as­cul­tat an­che­te­le vi­deo pre­zen­ta­te în Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și ca­re își aște­ap­tă re­zo­luția „du­pă ale­ge­ri­le din mai, când se va for­ma no­ul Par­la­ment“, de­cla­ra eu­ro­par­la­men­ta­rul so­cia­list Den­nis de Jong pe 30 ia­nua­rie 2019.

Un pa­saj din de­cla­rați­i­le din acest do­sar: „Es­te o afa­ce­re com­plet co­rup­tă. Ma­rii bani sunt câști­gați în co­me­rțul cu co­pii“.

Inițial, R.P. nu a cre­zut po­ves­ti­ri­le des­pre ex­ce­se. „Până când un se­cre­tar de stat ro­mân mi-a ex­pli­cat cum merg lu­cru­ri­le. Adop­ta­rea îi con­fe­ră co­pi­lu­lui o iden­ti­ta­te com­plet no­uă“. Cel mai ma­re dar es­te viața unei fi­i­nțe uma­ne, iar noi avem da­to­ria de a o pro­te­ja. Fie că es­te vor­ba des­pre pro­pria viață, a ce­lor dra­gi no­uă, a co­pi­i­lor noștri sau a unor or­fani.

De ace­ea exis­tă in­sti­tuți­i­le ju­di­cia­re, închi­so­ri­le, pe­dep­se­le ca­pi­ta­le, or­ga­nis­me­le in­ter­nați­o­na­le și pre­sa.

Nu­me mari, de-a lun­gul tim­pu­lui, ne-au ară­tat ca­re es­te pe­ri­co­lul ado­pți­i­lor in­ter­nați­o­na­le din ța­ra noas­tră: înce­pând cu anul 1991, co­res­pon­den­tul CBS News, Les­ley Sta­hl, în „Co­pii de vânza­re“, în 2004 ba­ro­neasa Emma Ni­chol­son, cul­mi­nând cu Ro­e­lie Post, un fun­cți­o­nar UE, eu­ro­par­la­men­ta­rul so­cia­list Ana Go­mez în noi­em­brie 2018, cu toții au dat un ver­dict clar pen­tru ado­pți­i­le din Ro­mânia: cri­ma or­ga­ni­za­tă cu tra­fic de co­pii.

Da­to­ria noas­tră, a tu­tu­ror, și în spe­cial a jur­na­liști­lor și a in­sti­tuți­i­lor ju­di­cia­re, es­te de a pro­te­ja drep­tu­ri­le omu­lui. Așa spu­ne Car­ta Lu­mii, și tot așa se înfăp­tu­i­ește jus­tiția din­co­lo de ori­ce du­bii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.