Între­bări Esen­ţia­le

Romania Libera - - Incognito -

Cât de obi­ec­ti­vă poa­te fi o in­sti­tu­ţie su­bor­do­na­tă Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei, când ju­de­că si­tua­ţia unui con­si­li­er al se­cre­ta­ru­lui de stat din in­sti­tu­ţie? Con­si­li­ul Na­ţi­o­nal de Ates­ta­re a Ti­tlu­ri­lor, Di­plo­me­lor și Cer­ti­fi­ca­te­lor Uni­ver­si­ta­re (CNATDCU) es­te o in­sti­tu­ţie su­bor­do­na­tă Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le (MEN). Mi­nis­trul Edu­ca­ţi­ei are po­si­bi­li­ta­tea de a di­zol­va Con­si­li­ul, ce­ea ce se mai întâmplat în man­da­tul lui Li­viu Ma­rian Pop.

Déjàvu?

Acum, CNATDCU tre­bu­ie să de­ci­dă da­că îi acor­dă ates­ta­tul de abi­li­ta­re în do­me­ni­ul de doc­to­rat Me­di­ci­nă den­ta­ră con­si­li­e­ru­lui se­cre­ta­ru­lui de stat pe învă­ţă­mânt su­pe­ri­or, Gi­gel Pa­ras­chiv, con­fe­ren­ţia­rul de la Uni­ver­si­ta­tea de Me­di­ci­nă și Far­ma­cie “Ca­rol Da­vi­la” Mi­rel Sil­viu Pi­ţu­ru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.