TUR­CIA SCHIMBĂ DIRECŢIA

Pro­vo­ca­rea lan­sa­tă NATO de că­tre Tur­cia prin in­sta­la­rea de ra­che­te ru­sești S-400 es­te fă­ră pre­ce­dent. Incom­pa­ti­bi­le cu sis­te­mul de apă­ra­re al Alianţei Atlan­ti­ce și pu­nând în pe­ri­col co­e­zi­u­nea NATO, Anka­ra se ex­pu­ne însă sanc­ţi­u­ni­lor Con­gre­su­lui SUA.

Romania Libera - - Eveniment - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Res­pon­sa­bi­lii se­cu­ri­tății ame­ri­ca­ne sunt fa­vo­ra­bi­li im­pu­ne­rii de san­cți­uni se­ve­re Tur­ci­ei pen­tru achi­ziți­o­na­rea sis­te­mu­lui rus de ra­che­te sol-aer Almaz-Antey S-400 și, în timp ce Ru­sia a li­vrat Anka­rei pri­me­le ra­che­te, Do­nald Trump pre­gă­tește san­cți­uni se­ve­re ca­re ar putea de­vas­ta eco­no­mia tur­că, de­ja fra­gi­lă.

Ana­liștii es­ti­me­a­ză că preșe­din­te­le turc, Re­cep Tayyip Erdo­gan,fa­ce jo­cul preșe­din­te­lui Vla­di­mir Pu­tin, ca­re se fo­lo­sește de aces­te ra­che­te și de do­sa­rul turc pen­tru a înfi­ge un cui în di­vi­ză­ri­le din ca­drul NATO. Achi­ziți­o­na­rea de că­tre Tur­cia de ra­che­te an­tia­e­ri­e­ne S-400 fa­bri­ca­te de Ru­sia, incom­pa­ti­bi­le cu echi­pa­men­te­le ar­ma­te­lor sta­te­lor mem­bre ale NATO, or­ga­ni­zație în ca­re sta­tul turc es­te mem­bru, a ge­ne­rat aver­tis­men­te din par­tea Was­hin­gto­nu­lui și a Alia­nței Atlan­ti­ce și îngri­jo­ra­re în rândul aliați­lor. SUA au anu­nțat că acor­dă Tur­ci­ei ră­gaz până la 31 iu­lie pen­tru a re­nu­nța la achi­ziția ra­che­te­lor ru­sești pe ca­re le con­si­de­ră incom­pa­ti­bi­le cu noi­le avi­oa­ne in­vi­zi­bi­le F-35 pe ca­re Anka­ra vrea să le cum­pe­re de la ame­ri­cani. Dar Tur­cia a anu­nțat că li­vra­rea ra­che­te­lor S-400 a înce­put. Pen­ta­go­nul are te­meri că sis­te­mul S-400, do­tat cu un ra­dar pu­ter­nic, ar putea des­ci­fra se­cre­te­le teh­no­lo­gi­ce ale avi­oa­ne­lor sa­le mi­li­ta­re de ul­ti­mă ge­ne­rație.

Li­vra­rea are loc la aproa­pe trei ani du­pă pu­ci­ul ra­tat în cur­sul că­ru­ia ofițeri turci au încer­cat înlă­tu­ra­rea preșe­din­te­lui Erdo­gan. De par­tea tur­că, achi­ziți­o­na­rea ra­che­te­lor ru­sești es­te pre­zen­ta­tă ca o de­cla­rație de in­de­pen­de­nță. Po­tri­vit lui Erdo­gan, ca­re po­ze­a­ză în li­der glo­bal, ca­pa­bil să ți­nă pi­ept ma­ri­lor pu­teri, „Lu­mea es­te mai ma­re de­cât cinci sta­te”, alu­zie la mem­brii per­ma­ne­nți ai Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te. Dor­nic să-și la­se am­pren­ta în is­to­rie, el a ales schim­ba­rea axei se­cu­ri­ta­re și a po­li­ti­cii exter­ne a Tur­ci­ei, es­ti­mând că Sta­te­le Uni­te nu mai sunt par­te­ner in­dis­pen­dsa­bil. Du­când ța­ra în brațe­le Ru­si­ei, li­de­rul turc vrea să de­mon­stre­ze că nu va mai fi alia­tul do­cil al oc­ci­den­ta­li­lor. Ru­pe ast­fel cu li­nia tra­diți­o­na­lă a unei Tur­cii ori­en­ta­tă spre Occi­dent, cu sis­te­mul său de se­cu­ri­ta­te, cu va­lo­ri­le și pi­ețe­le sa­le fi­nan­cia­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.