Sus­pi­ci­uni în pri­vin­ţa înzes­tră­rii Arma­tei

Romania Libera - - Eveniment -

Com­pa­nia olan­de­ză Da­men a înain­tat o plânge­re la Con­si­li­ul Na­ţi­o­nal pen­tru So­lu­ţi­o­na­rea Con­tes­ta­ţi­i­lor (CNSC) și a se­si­zat Cur­tea de Apel Bu­cu­rești, în ur­ma li­ci­ta­ţi­ei or­ga­ni­za­te de sta­tul ro­mân pe te­ma achi­zi­ţi­ei a pa­tru noi na­ve de lup­tă, de tip cor­ve­tă mul­ti­func­ţi­o­na­lă. Fir­ma olan­de­ză, ca­re de­ţi­ne în Ro­mânia șan­ti­e­rul na­val de la Ga­la­ţi, a pi­er­dut li­ci­ta­ţia. Câști­gă­toa­re a fost de­cla­ra­tă com­pa­nia fran­ce­ză Na­val Gro­up, ca­re s-a aso­ciat, în ve­de­rea aces­tui pro­gram de înzes­tra­re a Arma­tei, cu Șan­ti­e­rul Na­val Con­stan­ţa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.