Fes­ti­va­lul Sa­cri­fi­ci­u­lui şi drep­tu­ri­le ani­ma­le­lor ad ab­sur­dum

Romania Libera - - Op&ed - FLO­RIN BU­DES­CU

Oppro­ble­mă com­ple­xă a fost ri­di­ca­tă re­cent de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, şi ace­as­ta are le­gă­tu­ră di­rec­tă cu pro­fi­tu­ri­le unei bres­le din Ro­mânia: oi­e­rii. Co­mi­sa­rul eu­ro­pe­an pen­tru Să­nă­ta­te şi Si­gu­ran­ţă Ali­men­ta­ră,Vy­te­nis Andri­u­kai­tis,i-a ce­rut mi­nis­tru­lui ro­mân al Agri­cul­tu­rii, Pe­tre Da­ea, să opre­as­că ex­por­tul a 70.000 de ovi­ne că­tre Ku­weit, Qa­tar şi Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, in­vo­când bu­năs­ta­rea ani­ma­le­lor.

Da­ea a re­fu­zat.Ex­por­tul s-a re­a­li­zat.Dem­ni­ta­rul ro­mân a afir­mat,du­pă ce i s-a ce­rut să opre­as­că ex­por­tu­ri­le de ovi­ne că­tre sta­te­le ara­be, că nu va fa­ce acest lu­cru. El a ex­pli­cat că le­gea e res­pec­ta­tă.Fer­mi­e­rii ro­mâni au de­pus efor­turi pen­tru a creş­te ovi­ne­le la greu­ta­tea ce­ru­tă.Aces­tea sunt so­li­ci­ta­te pe pi­e­ţe­le exter­ne şi el nu are ni­ci­un mo­tiv să opre­as­că ex­por­tul ani­ma­le­lor.

Pe­tre Da­ea a adău­gat că pre­şe­din­te­le Au­to­ri­tă­ţii Na­ţi­o­na­le Sa­ni­tar-Ve­te­ri­na­re se afla în Por­tul Con­stan­ţa şi ve­ri­fi­ca si­tua­ţia chiar atunci.Res­pon­sa­bi­lă de tran­spor­tul ovi­ne­lor şi de mo­dul cum sunt du­se la des­ti­na­ţie ani­ma­le­le era fir­ma de tran­sport,ca­re ac­cep­ta con­di­ţi­i­le ex­por­ta­to­ru­lui,niş­te aus­tra­li­eni nu­mi­ţi KLTT. Da­ea a mai afir­mat că Ro­mânia ex­por­tă mi­li­oa­ne de ovi­ne pe an,res­pec­tând toa­te le­gi­le în vi­goa­re. Până aici, to­tul bi­ne şi fru­mos.Par­tea aproa­pe dis­trac­ti­vă,cu co­no­ta­ţii ab­sur­de,vi­ne de-abia acum. So­li­ci­ta­rea co­mi­sa­ru­lui eu­ro­pe­an,ca­re a pos­tat scri­soa­rea că­tre Da­ea pe Twit­ter,sur­vi­ne unei se­si­zări din par­tea or­ga­ni­za­ţi­i­lor ca­re lup­tă pen­tru drep­tu­ri­le ani­ma­le­lor, pre­cum Eu­ro­gro­up for Ani­mals.

Co­mi­sa­rul spu­ne,în scri­soa­re,că ani­ma­le­le vor fi ex­pu­se unor tem­pe­ra­turi ex­tre­me,iar pre­ve­de­ri­le le­ga­le din do­me­niu in­ter­zic tran­spor­tul aces­to­ra în ast­fel de con­di­ţii.În scri­soa­re,dem­ni­ta­rul eu­ro­pe­an pre­ci­ze­a­ză că a mai atras aten­ţia au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne asu­pra unor ast­fel de si­tua­ţii şi că a pri­mit asi­gu­rări că le­gis­la­ţia ro­mână va fi mo­di­fi­ca­tă pen­tru a pre­ve­ni ast­fel de ca­zuri.Com­pa­nia ca­re a con­trac­tat ex­por­tul es­te un ma­re ex­por­ta­tor de ovi­ne din Aus­tra­lia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.