SUA înfi­i­nțe­a­ză Co­mi­sia drep­tu­ri­lor fun­da­men­ta­le

Romania Libera - - Op&ed - MIKE POMPEO pen­tru WSJ

Se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can Mike Pompeo a anu­nțat, într-un editorial sem­nat WSJ,for­ma­rea Co­mi­si­ei drep­tu­ri­lor fun­da­men­ta­le. Mike Pompeo amin­tește în edi­to­ria­lul său de fap­tul că Fon­da­to­rii Ame­ri­cii au de­fi­nit drep­tu­ri­le fun­da­men­ta­le „viața,li­ber­ta­tea și ur­mă­ri­rea fe­ri­ci­rii“.„Ei au cre­at Con­sti­tuția pen­tru a pro­te­ja dem­ni­ta­tea și li­ber­ta­tea in­di­vi­dua­lă.O po­li­ti­că externă mo­ra­lă ar tre­bui să se ba­ze­ze pe ace­as­tă con­ce­pție a drep­tu­ri­lor omu­lui.Cu toa­te aces­tea,du­pă închei­e­rea Răz­boi­u­lui Re­ce,mu­lți avo­cați ai drep­tu­ri­lor omu­lui și-au tran­sfor­mat ener­gia în noi ca­te­go­rii de drep­turi.Aces­te drep­turi su­nă de­se­ori no­bi­le și drep­te.Dar,atunci

când po­li­ti­ci­e­nii și bi­ro­crații cre­e­a­ză noi drep­turi,se es­tom­pe­a­ză dis­tin­cția din­tre drep­tu­ri­le fun­da­men­ta­le și drep­tu­ri­le ad­hoc acor­da­te de gu­ver­ne.Nu tot ce es­te acor­dat de un gu­vern poa­te fi un drept uni­ver­sal.“

Se­cre­ta­rul de stat anu­nță com­po­ne­nța co­mi­si­ei și mi­si­u­nea aces­teia: „De ace­ea lan­sez o Co­mi­sie pri­vind drep­tu­ri­le fun­da­men­ta­le la De­par­ta­men­tul de Stat, pre­zi­da­tă de pro­fe­so­rul Ma­ry Ann Glen­don,pro­fe­sor uni­ver­si­tar la Har­vard,și al­că­tu­i­tă din oa­meni de ști­i­nță,ex­pe­rți ju­ri­dici și ac­ti­viști.Mi­si­u­nea co­mi­si­ei es­te fun­da­men­ta­rea dis­cuți­ei des­pre drep­tu­ri­le omu­lui în prin­ci­pi­i­le fon­da­toa­re ale Ame­ri­cii“.

Mike Pompeo con­si­de­ră că „apă­ra­rea drep­tu­ri­lor omu­lui și-a pi­er­dut po­ziția și a de­venit mai mult o in­dus­trie de­cât o bu­so­lă mo­ra­lă“, sunt vi­za­te re­com­pen­se pen­tru gru­pu­ri­le de in­te­re­se, dar și pen­tru un avan­taj po­li­tic. Ac­ti­vi­ta­tea co­mi­si­ei ar putea,de ase­me­nea,să aju­te la re­o­ri­en­ta­rea in­sti­tuți­i­lor in­ter­nați­o­na­le ca­re au sar­ci­na spe­cia­lă de a pro­te­ja drep­tu­ri­le omu­lui,pre­cum Nați­u­ni­le Uni­te,la mi­si­u­ni­le lor iniția­le – cre­de aces­ta.Și con­clu­zi­o­nea­ză dând exem­plul pro­priu: „Din anii ado­les­ce­nței, când eram ca­det la West Point,am vă­zut cât de spe­cia­lă es­te con­ce­pția ame­ri­ca­nă des­pre li­ber­ta­te și dem­ni­ta­tea uma­nă față de lu­me.Am stu­diat in­ter­se­cția din­tre le­gea drep­tu­ri­lor omu­lui și răz­boi și am con­frun­tat cu între­bări ese­nția­le des­pre drep­tu­ri­le omu­lui și des­pre ce­le mai bu­ne mo­da­li­tăți de a le pro­te­ja.Aces­te între­bări cen­tra­le ale omu­lui des­pre drep­tu­ri­le fun­da­men­ta­le mi-au afec­tat în mod pro­fund ser­vi­ci­ul de sol­dat,avo­cat, con­gres­man, di­rec­tor al Age­nți­ei Cen­tra­le de Infor­mații și se­cre­tar de stat“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.