Des­pre șco­li, me­se­rii și nor­ma­li­ta­te

Romania Libera - - Op&ed -

i n ace­e­ași or­di­ne de idei, a nu te pre­zen­ta la ba­ca­lau­re­at sau a nu tre­ce acest exa­men nu es­te o tra­ge­die și nici o ruși­ne. O eva­lua­re pro­prie cin­sti­tă și o di­re­cție de ca­ri­e­ră asu­ma­tă înse­am­nă mai mult de­cât acest test.

Pe de altă par­te, ti­ne­rii in­te­re­sați să învețe și să me­ar­gă la uni­ver­si­ta­te tre­bu­ie să tre­a­că prin fil­trul ba­ca­lau­re­a­tu­lui. Es­te un exa­men ca­re con­fir­mă un ni­vel al acu­mu­lă­rii de cu­noști­nțe. Și, din fe­ri­ci­re, Ro­mânia are mu­lți ast­fel de ti­neri. Pes­te 67% ab­sol­venți ai cla­sei a do­uăs­pre­ze­cea au „luat” ba­ca­lau­re­a­tul. 177 de ti­neri chiar au luat no­ta 10! În to­tal, s-au înscris, du­pă cum ara­tă in­for­mați­i­le pu­bli­ce, 136.087 de ele­vi. Per­so­nal, afirm că nu e puțin! Ba­ca­lau­re­a­tul are ro­lul de a con­fir­ma sta­tu­tul de ab­sol­vent de li­ceu, dar are mai ales ro­lul de a cla­ri­fi­ca opți­u­ni­le ab­sol­venți­lor în ce­ea ce pri­vește ac­ce­sul la stu­di­i­le su­pe­ri­oa­re. Ci­ne vrea să fa­că fa­cul­ta­te tre­bu­ie să fie po­se­sor al unei di­plo­me de ba­ca­lau­re­at. Da­că un tânăr sau o tână­ră își do­rește un vi­i­tor par­curs în uni­ver­si­ta­te, ba­ca­lau­re­a­tul nu es­te un ob­sta­col. Un tânăr ca­re vrea să de­vi­nă me­dic neu­ro­chi­rurg, ca să dau acest exem­plu îmi es­te fa­mi­liar, și ca­re are ca­li­tăți­le ne­ce­sa­re pen­tru o ast­fel de ca­ri­e­ră nu se poa­te nici te­me, nici împi­e­di­ca de un exa­men cum es­te cel de ba­ca­lau­re­at, con­form sin­tag­mei lui Ci­ce­ro: „Non nu­me­ro, sed pon­de­re.” (Nu du­pă nu­măr, ci du­pă greu­ta­te). Ba­ca­lau­re­a­tul es­te par­te a nor­ma­li­tății și așa ar tre­bui pri­vit. Nu es­te pen­tru toa­tă lu­mea, dar acest lu­cru nu tre­bu­ie bla­mat. Ra­ta­rea ba­ca­lau­re­a­tu­lui nu es­te o tra­ge­die, iar aștep­tă­ri­le pă­ri­nți­lor tre­bu­ie să fie sim­ple și re­a­lis­te. În ega­lă mă­su­ră, cum spu­neam, ti­ne­rii cu drag de car­te nu au mo­ti­ve de te­a­mă. Psi­ho­za pu­bli­că cre­a­tă în ju­rul aces­tui su­bi­ect es­te inu­ti­lă și fa­ce rău tu­tu­ror ce­lor im­pli­cați: ele­vi, pă­ri­nți, pro­fe­sori. Fe­li­ci­tări ce­lor ca­re au luat ba­ca­lau­re­a­tul, mă bu­cur că sunt și cam­pi­oni ab­so­luți prin­tre ti­ne­rii noștri și avem, ia­tă, un vi­i­tor bun, și fe­li­ci­tări și ce­lor ca­re au ales să fa­că o me­se­rie, și nu școa­lă, mai de­par­te. Și ei sunt par­te a vi­i­to­ru­lui nos­tru bun!

Da­că un tânăr sau o tână­ră își do­rește un vi­i­tor par­curs în uni­ver­si­ta­te, ba­ca­lau­re­a­tul nu es­te un ob­sta­col. Un tânăr ca­re vrea să de­vi­nă me­dic neu­ro­chi­rurg, ca să dau acest exem­plu ca­re îmi es­te fa­mi­liar, și ca­re are ca­li­tăți­le ne­ce­sa­re pen­tru o ast­fel de ca­ri­e­ră nu se poa­te nici te­me, nici împi­e­di­ca de un exa­men cum es­te cel de ba­ca­lau­re­at.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.