Da­ni­el Oprița va an­tre­na Ste­aua

Romania Libera - - Sport - Ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Da­ni­el Oprița es­te no­ul an­tre­nor prin­ci­pal al echi­pei de fot­bal a Clu­bu­lui Spor­tiv al Arma­tei „Ste­aua Bu­cu­rești”, du­pă ce Ma­ri­us Lă­că­tuș a de­mi­si­o­nat,din cau­za ra­tă­rii pro­mo­vă­rii în Li­ga a 3-a. Aces­ta îi va avea ca se­cun­zi pe fos­tul că­pi­tan al roș-al­baștri­lor,Iu­lian Miu,și pe Fa­ne No­fi­to­vici. So­rin Bo­ba­riu se va ocu­pa de an­tre­na­men­te­le cu por­ta­rii,iar ma­na­ger pe pro­ble­me teh­ni­ce va fi cel su­pra­nu­mit când­va „mi­cul Bec­kham”,Flo­ren­tin Du­mi­tru.Oprița și sta‡-ul său au sem­nat înțe­le­geri va­la­bi­le pe un sin­gur se­zon, iar obi­ec­ti­vul va fi pro­mo­va­rea echi­pei în eșa­loa­ne­le su­pe­ri­oa­re.

Da­că aces­ta va fi înde­pli­nit,con­trac­te­le le vor fi pre­lun­gi­te au­to­mat.Oprița a mai pre­gă­tit echi­pe­le CSM

Me­ta­lul Reșița, Ju­ven­tus Bu­cu­rești,

FC Vo­lun­tari și CS

Mi­o­veni.

A fost vi­sul ma­mei me­le. Spu­nea că vrea să fac ce­va în te­nis, să câștig fi­na­la la Wim­ble­don. Vre­au să îi mu­lțu­mesc pen­tru tot!“SIMONA HALEP

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.