HALEP, REGINA DE LA WIM­BLE­DON

Simona a scris is­to­rie la All England Club, du­pă ce a învins-o fă­ră drept de apel pe Se­re­na Wil­liams, în fi­na­lă, cu sco­rul de 6-2, 6-2.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Halep își tre­ce, ast­fel, în pal­ma­res cel de-al doi­lea ti­tlu de Grand Slam, du­pă un meci de nu­mai 56 de mi­nu­te, împo­tri­va uneia din­tre ce­le mai mari ju­că­toa­re de te­nis ale tu­tu­ror tim­pu­ri­lor,ame­ri­can­ca Se­re­na Wil­liams. Simona es­te pri­mul spor­tiv din Ro­mânia ca­re se im­pu­ne în tur­neul de pe iar­ba lon­do­ne­ză, la sim­plu, du­pă ce Ilie Năs­ta­se ju­ca­se do­uă fi­na­le, în 1972 și 1976, am­be­le pi­er­du­te.

Cu doar un sin­gur set pi­er­dut pe par­cur­sul între­gu­lui tur­neu, în fa­ţa Mi­ha­e­lei Bu­zăr­nes­cu,Halep a fost ju­că­toa­rea mai proas­pă­tă. Afla­tă la a cin­cea fi­na­lă de Grand Slam a ca­ri­e­rei, ro­mânca a înce­put par­ti­da în fo­rță și a con­dus cu 4-0, înain­te ca Se­re­na să câști­ge pri­mul său ga­me din set.To­tuși, Simona și-a con­ti­nuat evo­lu­ţia in­cre­di­bi­lă și a câști­gat pri­mul act cu sco­rul de 6-2. Se­tul se­cund a de­bu­tat sub sem­nul echi­li­bru­lui,Se­re­na con­du­când cu 1-0 și 2-1,gra­ţie

ser­vi­ci­u­lui, dar Halep a ră­mas în meci și a reușit bre­ak-ul în ga­me-ul cu nu­mă­rul cinci, iar apoi jo­cul a curs în fa­voa­rea ro­mâncei, ca­re s-a im­pus cu 6-2.

„A ju­cat din altă lu­me. Fe­li­ci­tări, Simona. O ju­că­toa­re la acest ni­vel, tre­bu­ie să îți scoți pă­lă­ria în fața ei”, a spus Se­re­na Wil­liams la fi­na­lul me­ci­u­lui.

Simona a avut par­te de mo­men­te de neu­i­tat. Du­pă ce și-a vă­zut nu­me­le gra­vat în Hall of Fa­me-ul de la All England Club, Halep a fost fe­li­ci­ta­tă pen­tru victorie de Ka­te Mid­dle­ton. „Ai fă­cut un meci in­cre­di­bil, a fost foar­te, foar­te im­pre­si­o­nant. Fe­li­ci­tări!”, i-a spus du­ce­sa de Cam­brid­ge ro­mâncei.

„A fost unul din­tre ce­le mai bu­ne me­ci­uri din viața mea,mai ales că m-am aflat pe iar­bă”, a spus Halep la con­fe­ri­nța de pre­să de du­pă fi­na­la cu Se­re­na.

Suc­ce­sul de la All England Club o fa­ce pe Simona mai bo­ga­tă cu 2.350.000 li­re ster­li­ne, iar în cla­sa­men­tul WTA va pri­mi 2.000 de punc­te, ce­ea ce înse­am­nă că de astă­zi spor­ti­va noas­tră va ur­ca trei po­ziții, până pe lo­cul 4.

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.