„Noi și cei­la­lți. De la pre­ju­de­ca­tă la ra­sism“

Romania Libera - - Cultură - Ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mu­zeul Nați­o­nal de Is­to­rie a Ro­mâni­ei, în co­la­bo­ra­re cu Insti­tu­tul Fran­cez, Mu­zeul Nați­o­nal de Is­to­rie Na­tu­ra­lă din Pa­ris și Cen­trul Ro­ma­no de Stu­dii și Dez­vol­ta­re So­cia­lă, a ver­ni­sat ex­po­ziția „Noi și cei­la­lți. De la pre­ju­de­ca­tă la ra­sism”. Ex­po­ziția va cu­prin­de infor­mații des­pre ra­sism ca fe­no­men, ste­re­o­ti­puri, pre­ju­de­căți și dis­cri­mi­na­re și va abor­da su­bi­ec­te pre­cum mo­bi­li­ta­tea iden­ti­tății și exis­te­nța ra­sis­mu­lui în Fra­nța și în Ro­mânia. Ex­po­zi­ţia va fi des­chi­să până pe 28 iu­lie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.