La Bi­bli­o­te­ca Me­tro­po­li­ta­nă

La Se­di­ul Cen­tral al Bi­bli­o­te­cii Me­tro­po­li­ta­ne are loc ex­po­zi­ţia per­so­na­lă de pic­tu­ră a ar­tis­tu­lui Vi­ta­lie Bu­tes­cu.

Romania Libera - - Cultură - ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În pe­ri­oa­da 16 iu­lie – 16 au­gust,pe si­me­ze își vor gă­si lo­cul apro­xi­ma­tiv 40 de lu­crări, ulei pe pânză, de di­ver­se di­men­si­uni. Pic­to­rul res­pec­tă va­lo­ri­le cla­si­ce și tra­diți­o­na­le, însă adu­ce

o in­ter­pre­ta­re pro­prie prin co­lo­ris­ti­că și prin tușa ta­blo­u­ri­lor, asu­pra te­me­lor pic­tu­ra­le cu­nos­cu­te (pei­sa­je din na­tu­ră, pei­sa­je din Bal­cic, Ve­neții, sa­te, bi­se­rici) și es­te fas­ci­nant și ine­dit prin por­tre­tis­ti­că. Vi­ta­lie Bu­tes­cu es­te un pic­tor al im­pre­si­o­nis­mu­lui ori­gi­nar,cu o ca­ri­e­ră ar­tis­ti­că ce im­pre­si­o­nea­ză prin am­ploa­re și com­ple­xi­ta­te: pes­te 40 de ex­po­ziții per­so­na­le, nu­me­roa­se par­ti­ci­pări în ca­drul unor ex­po­ziții de grup, pre­cum și par­ti­ci­pări la ta­be­re de cre­ație și târguri in­ter­nați­o­na­le de ar­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.