Fi­na­lă epi­că la Wim­ble­don

No­vak Djo­ko­vic și Ro­ger Fe­de­rer au ofe­rit una din­tre ce­le mai dra­ma­ti­ce fi­na­le pe ca­re te­re­nul cen­tral de la All England Club le-a găz­du­it vre­o­da­tă.

Romania Libera - - Prima Pagina - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

La fi­na­lul unei con­frun­tări pe ca­re ni­ci­u­nul din­tre pro­ta­go­niști nu ar fi me­ri­tat să o piar­dă, No­vak Djo­ko­vic, cam­pi­on en ti­tre la Wim­ble­don, și-a păs­trat tro­feul în vi­tri­nă, du­pă o vic­to­rie dra­ma­ti­că, obți­nu­tă du­pă aproa­pe cinci ore de joc și cinci se­turi, cu 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3). Sârbul și-a tre­cut în pal­ma­res al cin­ci­lea său ti­tlu la All England Club, du­pă ce a sal­vat do­uă min­gi de meci, în cea mai lun­gă fi­na­lă din is­to­ria tur­neu­lui lon­do­nez și, to­to­da­tă, pri­ma ca­re s-a încheiat cu un tie-bre­ak, du­pă 12-12 în se­tul de­ci­siv.

Da­că ar fi câști­gat, Fe­de­rer ar fi de­venit cel mai bă­trân ju­că­tor din „era Open” ca­re câști­gă un tur­neu de Grand Slam. În schimb, el­veția­nul es­te pri­mul ju­că­tor de du­pă anul 1948 ca­re pi­er­de o fi­na­lă pe

iar­ba lon­do­ne­ză du­pă ce a avut do­uă min­gi con­se­cu­ti­ve de meci. „E ce­va ce nu o să uit. A fost un meci ma­re. A fost lung, a avut de toa­te. Am avut șan­se­le me­le. Am ju­cat un te­nis de ma­re cla­să. Fe­li­ci­tări, No­vak. Ai ju­cat bi­ne. Sper să fie o mo­ti­vație pen­tru alți oa­meni ce fac la vârsta mea”, a spus Fe­de­rer.

La fi­nal, cam­pi­o­nul sârb a vor­bit și el des­pre me­ci­ul is­to­ric: „E ire­al ce s-a întâmplat, e pă­cat că într-un ast­fel de meci ci­ne­va tre­bu­ie să piar­dă. Es­te un pic ci­u­dat să joci tie-bre­ak la 12-12”. Li­de­rul ATP a amin­tit că Fe­de­rer a re­pre­zen­tat întot­de­au­na un mo­del pen­tru el: „Ro­ger spu­nea că vrea să fie un mo­del de in­spi­rație pen­tru alții. Și eu vre­au să fiu, iar el m-a in­spi­rat pe mi­ne în mul­te mo­men­te”.

Du­pă ace­as­tă fi­na­lă epi­că, Ro­ger Fe­de­rer ră­mâne cu 20 de ti­tluri de Grand Slam, iar Djo­ko­vic ajun­ge la co­ta 16, fi­ind al trei­lea în acest top, du­pă Ra­fa­el Na­dal, ca­re ocu­pă lo­cul 2, cu 18 tur­nee ma­jo­re în pal­ma­res.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.