Com­pa­ni­i­le vor să-şi re­du­că chel­tu­i­e­li­le de­par­ta­men­tu­lui ju­ri­dic

ECONOMIE

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cam 80% din­tre com­pa­ni­i­le de ni­vel glo­bal plă­nu­i­esc să-și di­mi­nue­ze cos­tu­ri­le cu de­par­ta­men­tul ju­ri­dic în ur­mă­to­rii doi ani. 42% din­tre res­pon­de­nți in­te­nți­o­nea­ză să-şi re­du­că aces­te cos­turi cu pes­te 10%, po­tri­vit ra­por­tu­lui EY „Rei­ma­gi­ning The Le­gal Func­ti­on“2019.

Ra­por­tul EY „Rei­ma­gi­ning The Le­gal Func­ti­on“2019, ara­tă că 42% din­tre res­pon­de­nți in­te­nți­o­nea­ză să-şi re­du­că aces­te cos­turi cu pes­te 10%. Ra­por­tul aces­ta cu­mu­le­a­ză răs­pun­su­ri­le a pes­te 1.000 de ju­riști cu fun­cții de con­du­ce­re, din 25 de ju­ris­di­cții.

Con­form do­cu­men­tu­lui, în me­die, com­pa­ni­i­le do­resc să-și di­mi­nue­ze cu 11% cos­tu­ri­le cu de­par­ta­men­tul ju­ri­dic. În pre­zent, chel­tu­i­e­li­le juridice însu­me­a­ză, în me­die, 172 mi­li­oa­ne do­lari (cu ser­vi­ci­i­le juridice inter­ne) și 169 mi­li­oa­ne do­lari (cu ser­vi­ci­i­le juridice exter­ne).

Pe re­gi­uni, cea mai ma­re re­du­ce­re a chel­tu­i­e­li­lor se an­ti­ci­pe­a­ză că se va înre­gis­tra în Ame­ri­ca de Nord (13%). În Eu­ro­pa și Asia-Pa­ci­fic se pre­co­ni­ze­a­ză re­du­ce­ri­le ce­le mai mici (9%).

„Și în Ro­mânia di­mi­nua­rea cos­tu­ri­lor, pre­cum și atra­ge­rea și păs­tra­rea per­so­na­lu­lui sunt pro­ble­me la fel de ac­tua­le pen­tru de­par­ta­men­te­le juridice ale com­pa­ni­i­lor lo­ca­le“, a de­cla­rat Dragoș Radu, avo­cat.

Ro­mânia: in­fla­ţie le­gis­la­ti­vă

Exis­tă şi o par­ti­cu­la­ri­ta­te. „În Ro­mânia, in­flația le­gis­la­ti­vă crește și mai mult vo­lu­mul de mun­că al aces­tor de­par­ta­men­te“, spu­ne Radu. De ace­ea, la noi fir­me­le înce­ar­că „gă­si­rea unui echi­li­bru între so­luți­o­na­rea pro­ble­me­lor juridice, prin in­ter­me­di­ul unui de­par­ta­ment ju­ri­dic di­men­si­o­nat co­rect, în ra­port cu ne­voi­le so­ci­e­tății, și ex­ter­na­li­za­rea ace­lor ser­vi­cii ca­re, prin vo­lum și com­ple­xi­ta­te, de­pășesc ca­pa­bi­li­tăți­le inter­ne“, ce­ea ce es­te „ese­nțial pen­tru efi­ci­en­ti­za­rea cos­tu­ri­lor alo­ca­te ser­vi­ci­i­lor juridice“, a spus ex­per­tul. 59% din­tre com­pa­nii au iden­ti­fi­cat di­fi­cul­tăți în atra­ge­rea și păs­tra­rea an­ga­jați­lor cu abi­li­tăți adap­ta­te noi­lor ce­ri­nțe ale de­par­ta­men­tu­lui ju­ri­dic. 67% din­tre res­pon­de­nți alo­că 20% din timp ac­ti­vi­tăți­lor de ru­ti­nă în do­me­ni­ul con­for­mi­tății și sar­ci­ni­lor cu va­loa­re re­du­să, iar 64% din­tre res­pon­de­nți con­si­de­ră că de­par­ta­men­tul ju­ri­dic nu a be­ne­fi­ciat de ino­vații la fel de mult ca re­sur­se­le uma­ne, IT-ul și fi­nan­cia­rul.

În Ro­mânia, in­flația le­gis­la­ti­vă crește și mai mult vo­lu­mul de mun­că al de­par­ta­men­te­lor juridice.“DRAGOȘ RADU, avo­cat

FOTO PIXABEY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.