Con­si­li­e­rul unui se­cre­tar de stat, pro­mo­vat cu încăl­ca­rea le­gii

Con­si­li­e­rul se­cre­ta­ru­lui de stat pe învă­ţă­mânt su­pe­ri­or din Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le a pri­mit un­dă ver­de pen­tru abi­li­ta­rea în do­me­ni­ul Me­di­ci­nă den­ta­ră.

Romania Libera - - Prima Pagina - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Con­si­li­ul Nați­o­nal de Ates­ta­re a Ti­tlu­ri­lor, Di­plo­me­lor și Cer­ti­fi­ca­te­lor Uni­ver­si­ta­re (CNATDCU) es­te o in­sti­tuție su­bor­do­na­tă Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei Nați­o­na­le (MEN). Mi­nis­trul Edu­cați­ei are po­si­bi­li­ta­tea de a di­zol­va Con­si­li­ul, ce­ea ce s-a mai întâmplat în man­da­tul lui Li­viu Ma­rian Pop.

Co­mi­si­i­le de eva­lua­re ale UMF au de­cis că con­si­li­e­rul se­cre­ta­ru­lui de stat pe învăță­mânt su­pe­ri­or din ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei Nați­o­na­le, Gi­gel Pa­ras­chiv, con­fe­re­nția­rul uni­ver­si­tar Mi­rel Sil­viu Pițu­ru, poa­te obți­ne ates­ta­tul de abi­li­ta­re în do­me­ni­ul de doc­to­rat Me­di­ci­nă den­ta­ră. Acest lu­cru i-ar per­mi­te lui Pițu­ru să coor­do­ne­ze te­ze de doc­to­rat în acest do­me­niu. Pro­ble­ma es­te că Pițu­ru are o sin­gu­ră re­a­li­za­re ști­i­nți­fi­că în do­me­ni­ul Me­di­ci­nă den­ta­ră, du­pă con­fe­ri­rea ti­tlu­lui de doc­tor şi înain­te de ul­ti­ma pro­mo­va­re, ar­ti­co­lul „Con­sim­ţă­mântul in­for­mat în stu­di­i­le cli­ni­ce des­fă­şu­ra­te în ca­bi­ne­te­le şco­la­re de me­di­ci­nă den­ta­ră”, pu­bli­cat în Re­vis­ta ro­mână de sto­ma­to­lo­gie. Res­tul re­a­li­ză­ri­lor ști­i­nți­fi­ce ale con­si­li­e­ru­lui se­cre­ta­ru­lui de stat pe învăță­mânt su­pe­ri­or sunt în do­me­ni­ul Me­di­ci­nă.Toa­te ar­ti­co­le­le pu­bli­ca­te în re­vis­te ISI sau in­de­xa­te BDI tra­te­a­ză te­me de on­co­lo­gie,chi­rur­gie,der­ma­to­lo­gie,far­ma­co­lo­gie ge­ne­ra­lă, ne­fro­lo­gie, O.R.L., bo­li de nu­tri­ţie, pa­to­lo­gie car­dio-vas­cu­la­ră, gi­ne­co­lo­gie și uro­lo­gie.

Acest lu­cru con­tra­vi­ne le­gis­lați­ei în vi­goa­re. Po­tri­vit dis­po­zi­ţi­i­lor art. 6 alin. (1) din

Ane­xa 1 la Ordinul MECŞ Nr. 3121/2015 pri­vind or­ga­ni­za­rea şi des­fă­şu­ra­rea pro­ce­su­lui de ob­ţi­ne­re a ates­ta­tu­lui de abi­li­ta­re: „Te­za de abi­li­ta­re pre­zin­tă: a) în mod suc­cint şi do­cu­men­tat prin­ci­pa­le­le re­zul­ta­te şti­in­ţi­fi­ce ori­gi­na­le ob­ţi­nu­te de că­tre can­di­dat în cer­ce­ta­rea şti­in­ţi­fi­că,di­dac­ti­că,spor­ti­vă,cre­a­ţia ar­tis­ti­că, du­pă con­fe­ri­rea ti­tlu­lui de doc­tor, în do­me­ni­ul de doc­to­rat vi­zat, cu in­di­ca­rea evo­lu­ţi­ei ca­ri­e­rei aca­de­mi­ce, şti­in­ţi­fi­ce şi pro­fe­si­o­na­le, pre­cum şi a di­rec­ţi­i­lor prin­ci­pa­le de dez­vol­ta­re a aces­teia, în con­tex­tul glo­bal al re­a­li­ză­ri­lor şti­in­ţi­fi­ce sem­ni­fi­ca­ti­ve şi de ac­tua­li­ta­te din do­me­ni­ul de spe­cia­li­ta­te al au­to­ru­lui te­zei de abi­li­ta­re”. De­ci­zia fi­na­lă de abi­li­ta­re a lui Pițu­ru în Me­di­ci­nă den­ta­ră re­vi­ne CNTDCU, fi­ind pro­gra­ma­tă astă­zi. Dar șe­fa co­mi­si­ei de spe­ci­li­ta­te din CNATDCU es­te și cea ca­re i-a dat “ver­de” lui Pițu­ru în co­mi­sia de la UMF,pro­rec­to­rul Eca­te­ri­na Io­nes­cu. Tot din ace­as­tă co­mi­sie mai fa­ce par­te și Ale­xan­dru Bu­cur, fos­tul de­can al Fa­cul­tății de Me­di­ci­nă Den­ta­ră din UMF, ca­re, de ase­me­nea, i-a dat aviz po­zi­tiv lui Pițu­ru.Re­pre­zen­ta­nții Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei au pre­ci­zat,pen­tru RO­MÂNIA LI­BE­RĂ, că “abi­li­ta­rea con­si­li­e­ru­lui Mi­rel Pițu­ru nu im­pli­că ac­ti­vi­ta­tea aces­tu­ia din MEN”. Pro­rec­to­rul Eca­te­ri­na Io­nes­cu și Mi­rel Pițu­ru nu au pu­tut fi con­tac­tați te­le­fo­nic pen­tru a oferi un punct de v ede­re.

Te­za de abi­li­ta­re pre­zin­tă (...) cer­ce­ta­rea şti­in­ţi­fi­că, di­dac­ti­că, spor­ti­vă, cre­a­ţia ar­tis­ti­că, du­pă con­fe­ri­rea ti­tlu­lui de doc­tor, în do­me­ni­ul de doc­to­rat vi­zat.“

ORDINUL MECS NR. 3121/2015

Abi­li­ta­rea con­si­li­e­ru­lui Mi­rel Pițu­ru nu im­pli­că ac­ti­vi­ta­tea aces­tu­ia din MEN.“

MI­NIS­TE­RUL EDU­CA­ŢI­EI NA­ŢI­O­NA­LE

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.