Par­tea nea­gră a ado­pți­i­lor in­ter­nați­o­na­le (I)

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a dez­bă­tut în lu­na noi­em­brie 2018 o an­che­tă a unor func­ţi­o­nari din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă ce a ex­pus re­ţe­le­le de lob­by ale tra­fi­cu­lui de co­pii.

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a dez­bă­tut în noi­em­brie 2018 o an­che­tă a unor fun­cți­o­nari din UE ce a ex­pus rețe­le­le de lob­by ale tra­fi­cu­lui de co­pii.

Am fost abor­da­tă de un con­gres­man, însoțit de o fe­meie re­li­gi­oa­să ame­ri­ca­nă ca­re aștep­ta un anu­mit co­pil și ca­re zi­cea că acel co­pil era într-o con­diție (me­di­ca­lă) groaz­ni­că. Atunci eu chiar am mers pe ur­me­le aces­tui caz în Ro­mânia, până la familia la ca­re se afla acel co­pil, și am con­sta­tat că, de fapt, era foar­te bi­ne îngri­jit, era foar­te iu­bit și nu era ni­ci­un mo­tiv ca acel co­pil, ca­re atunci avea 5 ani, să fie «îmbar­cat» în străi­nă­ta­te, chiar da­că era vor­ba des­pre o fa­mi­lie bo­ga­tă.“ANA GO­MEZ, MEP SO­CIA­LIST

Anche­ta a por­nit din Ro­mânia. Ast­fel, în noi­em­brie 2018, la Bru­xel­les, Ana Go­mez, po­li­ti­cian por­tu­ghez, mem­bru al so­cia­liști­lor din PE, și Ro­e­lie Post, fost fun­cți­o­nar UE, au pre­zen­tat, într-un ma­te­rial am­plu, ce se întâmplă în ca­zul ado­pți­i­lor in­ter­nați­o­na­le în Ro­mânia și au ce­rut in­ter­zi­ce­rea aces­to­ra.

Au fost pre­zen­ta­te ast­fel do­uă ma­te­ra­le vi­deo am­ple des­pre ce­ea ce s-a des­co­pe­rit, însoți­te de măr­tu­ri­i­le oa­me­ni­lor: epi­so­dul Net­flix „The Dark Si­de of Adop­ti­on“și un vi­deo al Anei Go­mez.

Ana Go­mez i-a ce­rut atunci preșe­din­te­lui Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne,Je­an-Clau­de Jun­cker, „să acți­o­ne­ze di­fe­rit, să re­con­si­de­re tot ca­zul, să ia la cu­noști­nță că Ro­e­lie Post a fă­cut o mun­că de­o­se­bi­tă pen­tru Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, pen­tru Ro­mânia, și în spe­cial pen­tru co­pi­ii din Ro­mânia, și să-i ofe­re pro­te­cție, nu ex­clu­de­re“.

Din ma­te­ria­lul pre­zen­tat de Ana Go­mez aflăm cam ce co­nți­ne do­sa­rul ado­pți­i­lor in­ter­nați­o­na­le din PE.

Îngri­jo­ră­ri­le i-au fost adu­se la cu­noști­nță Anei Go­mez și de ju­ris­ta Ca­ta­ri­na de Albu­quer­que, ac­ti­vist pen­tru drep­tu­ri­le omu­lui și pri­mul ra­por­tor spe­cial al Nați­u­ni­lor Uni­te pri­vind drep­tul la apă po­ta­bi­lă și sa­lu­bri­ta­te si­gu­re. Ace­as­ta i-a ra­por­tat Anei Go­mez că o pon­de­re ex­traor­di­na­ră din aces­te ado­pții s-a do­ve­dit a fi împo­tri­va bi­ne­lui co­pi­i­lor, sco­pul lor fi­ind ex­ploa­ta­rea se­xua­lă și alte sco­puri urâte, in­clu­siv „tra­fic de or­ga­ne“.

„Am fost în Ro­mânia și am con­sta­tat că exis­tă un in­tens lob­by din par­tea en­ti­tăți­lor de ado­pție din Isra­el și spri­ji­ni­te de Gu­ver­nul Isra­e­lian, de en­ti­tăți de ado­pție din Ita­lia, Fra­nța, Spa­nia, su­sți­nu­te de gu­ver­ne­le lor, de Sta­te­le Uni­te.“

Fran­ce­zii con­di­ţi­o­nau in­tra­rea în UE a Ro­mâni­ei

„În Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an exis­ta un lob­by foar­te pu­ter­nic fran­cez, venit din par­tea unor pri­vați din Fra­nța, ca­re se opu­nea in­tră­rii Ro­mâni­ei în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă,pu­nând con­diția re­nu­nță­rii la Mo­ra­to­ri­ul pe ca­re Ro­mânia l-a in­tro­dus în oc­tom­brie 2001 și ca­re sus­pen­dă toa­te pro­ce­du­ri­le, atât ad­mi­nis­tra­ti­ve, cât și ju­di­cia­re,pri­vind ado­pți­i­le in­ter­nați­o­na­le.“ Es­te vor­ba de un ban­cher fran­cez in­fluent, Fra­nçois de Com­bret, sus­pect într-un scan­dal de co­ru­pție.

„În acest con­text s-a aflat Ro­e­lie Post, fun­cți­o­na­rul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, când a fost nu­mi­tă pe post de asis­tent în re­zol­va­rea pro­ble­me­lor le­ga­te de Pro­te­cția Co­pi­i­lor, ca­re era un pro­gram im­ple­men­tat de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă în acea pe­ri­oa­dă.Ce­ea ce Ro­e­lie Post a des­co­pe­rit a fost cu to­tul re­mar­ca­bil“, a de­cla­rat Ana Go­mez pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an.

În Ro­mânia, Ro­e­lie Post a dat pes­te o rețea de tra­fi­ca­nți și a fă­cut des­co­pe­riri ce erau împo­tri­va „va­lo­ri­lor Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne“.

Ast­fel, a des­co­pe­rit că Pro­te­cția Co­pi­i­lor în Ro­mânia de­veni­se, în fapt, par­te­ne­ră de afa­ceri cu age­nți­i­le de ado­pție. „Co­pi­ii ca­re au fost ofe­riți spre ado­pție au ară­tat că pă­ri­nții erau încă în viață și că nu ave­au idee ce s-a întâmplat cu des­cen­de­nții lor. Es­te doar cri­mă or­ga­ni­za­tă“,de­cla­ră Ro­e­lie Post.

Günter Ver­heu­gen i-a dat șan­sa de a-și con­du­ce pro­pria or­ga­ni­zație, ca­re a in­ves­ti­gat abu­zu­ri­le în ță­ri­le fa­mi­li­i­lor adop­ta­toa­re.

A luat ast­fel ur­me­le co­me­rțu­lui cu or­ga­ne­le co­pi­i­lor și rețe­le­le de pe­do­fi­lie in­ter­nați­o­na­le în ca­re dis­pă­re­au co­pi­ii adop­tați.

Co­rup­ţia din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii în do­me­ni­ul adopţiilor, men­ţi­o­na­tă și ea în ra­port

Da­to­ri­tă nu­mă­ru­lui ma­re de po­te­nția­li pă­ri­nți – în spe­cial din SUA – crește ofer­ta de co­pii adop­tați în ță­ri­le să­ra­ce. Ro­e­lie Post: „Es­te o afa­ce­re com­plet co­rup­tă. Ma­rii bani sunt câști­gați în co­me­rțul cu co­pii“.

Inițial,Ro­e­lie Post nu a cre­zut po­ves­ti­ri­le des­pre ex­ce­se. „Până când un se­cre­tar de stat ro­mân mi-a ex­pli­cat cum merg lu­cru­ri­le.Adop­ta­rea îi con­fe­ră co­pi­lu­lui o iden­ti­ta­te com­plet no­uă. Deci, aveți un co­pil A. Aces­ta merge în Olan­da, de exem­plu, și îi es­te dat nu­me­le B. Toa­te lu­cră­ri­le sunt în or­di­ne. Dar exis­tă un alt co­pil – C – ca­re va dis­pă­rea.Acest co­pil es­te,de ase­me­nea, înre­gis­trat sub nu­me­le B. Deci, exis­tă doi co­pii B, din­tre ca­re unul dis­pa­re. Ni­meni nu știe un­de se îndre­ap­tă ul­ti­mii co­pii și ce se întâmplă cu ei“.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.