TRUMP, DEVANSAT DE RIVALII DIN PARTIDUL DEMOCRAT

Actua­lul li­der de la Ca­sa Albă es­te devansat în son­da­je­le de opi­nie de câţi­va po­li­ti­ci­eni din Partidul Democrat, unul din­tre aceștia pu­tând fi de­sem­nat pen­tru a con­cu­ra împo­tri­va lui Trump la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din anul 2020.

Romania Libera - - Pagina 2 - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Preșe­din­te­le Do­nald Trump vi­ze­a­ză un nou man­dat la ale­ge­ri­le din anul 2020, dar es­te între­cut în son­da­je de câți­va li­deri ai Par­ti­du­lui Democrat. Po­tri­vit pre­sei oc­ci­den­ta­le, aceștia ar be­ne­fi­cia de o cre­di­bi­li­ta­te mai ma­re de­cât pre­şe­din­te­le Do­nald Trump, iar ace­as­tă con­junc­tu­ră i-ar fa­vo­ri­za în ca­zul în ca­re s-ar de­ci­de să can­di­de­ze pen­tru Ca­sa Albă. Cel mai bi­ne cla­sat în ochii elec­to­ra­tu­lui pa­re a fi Jo­seph Bi­den, fost vi­ce­pre­şe­din­te

al SUA în man­da­tul lui Ba­rack Oba­ma, in­for­ma luni NBC News. Pen­tru Joe Bi­den ar in­te­nți­o­na să vo­te­ze 51% din­tre ame­ri­cani. Pen­tru se­na­to­rul democrat Ber­nie San­ders ar vo­ta 50%, iar Do­nald Trump es­te abia pe lo­cul al trei­lea, cu 43%. Ce-i drept, față de un alt sondaj,pu­bli­cat acum o lu­nă,Do­nald Trump stă ce­va mai bi­ne. La acel mo­ment, el se si­tua în ur­ma a cinci re­pre­zen­ta­nți din Partidul Democrat.Ca și în pre­zent,cel mai bi­ne pla­sat era Joe Bi­den.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.