Ursu­la von der Leyen le tran­smi­te eu­ro­par­la­men­ta­ri­lor scri­sori cu pro­mi­si­uni

Romania Libera - - Pagina 2 -

Ursu­la von der Leyen le-a tran­smis, luni, de­pu­ta­ţi­lor eu­ro­peni so­cia­liş­ti şi li­be­ral­cen­triş­ti scri­sori în ca­re pro­mi­te că, da­că o vor va­li­da în func­ţia de pre­şe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, ea va pro­pu­ne sa­la­rii mi­ni­me ga­ran­ta­te pen­tru to­ţi lu­cră­to­rii eu­ro­peni, o sche­mă de asis­ten­ţă pen­tru şo­maj, re­for­ma­rea po­li­ti­cii de azil pen­tru mi­gran­ţi în sen­sul împăr­ţi­rii po­ve­rii între sta­te­le UE, re­vi­zu­i­rea mo­du­lui în ca­re es­te mo­ni­to­ri­za­tă res­pec­ta­rea sta­tu­lui de drept în ţă­ri­le UE, pre­cum şi sus­ţi­ne­rea re­du­ce­rii emi­si­i­lor de car­bon cu 55% până în anul 2030, re­la­te­a­ză agen­ţi­i­le Reu­ters şi DPA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.