NEW YORK

Romania Libera - - Reportaj -

Me­tro­po­la de pe ţăr­mul Atlan­ti­cu­lui es­te orașul lob­by-ului adopţiilor internaţio­nale. Eveni­men­te­le or­ga­ni­za­te de lob­by-iștii ame­ri­cani reu­nesc po­li­ti­ci­eni, pro­fe­sori de la Har­vard, agen­ţi­i­le de adop­ţii, ma­me­le adop­ta­toa­re. Re­pre­zen­tan­ţi ai De­par­ta­men­tu­lui de Stat ame­ri­can dis­cu­tă împreu­nă cu agen­ţi­i­le de adop­ţie din Ame­ri­ca, dez­bat ne­con­te­nit mo­ra­to­ri­ul ca­re fu­se­se im­pus de UE Gu­ver­nu­lui de la Bu­cu­rești pen­tru sto­pa­rea adopţiilor internaţio­nale, fă­când re­fe­ri­re la „Ro­mânia, cea mai ma­re ţa­ră pen­tru adop­ţi­i­le internaţio­nale“. Anual, în Ame­ri­ca in­tră 6 mi­li­oa­ne de co­pii adop­ta­ţi, Ro­mânia fi­ind frun­tașă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.