SUCCESIUNE

Cla­nul dic­ta­to­ri­lor

Romania Libera - - Externe -

Ofi­ţe­rii ta­tă­lui ac­tua­lu­lui preșe­din­te, Ha­fez, ca­re a pre­luat pu­te­rea în 1970 și a ră­mas în func­ţie până în 2000, au fost men­ţi­nu­ţi și li s-a in­dus un sen­ti­ment de imu­ni­ta­te, per­mi­ţându-le să-și sta­bi­le­as­că fi­e­furi for­mi­da­bi­le, la sfârși­tul ani­lor ’90, în ca­drul ser­vi­ci­i­lor de se­cu­ri­ta­te, fi­e­furi di­fi­cil de dez­mem­brat în mo­men­tul ple­că­rii lor. Si­tua­ţia es­te di­fe­ri­tă acum, pen­tru că ma­jo­ri­ta­tea ofi­ţe­ri­lor din ve­chea gar­dă a lui Bas­har, ca­re au di­ri­jat ofen­si­va gu­ver­na­men­ta­lă între anii 2011-2015, sunt pen­si­o­na­ţi sau de­ce­da­ţi. Re­ma­ni­e­rea nu a fost anun­ţa­tă de mass-me­dia ofi­cia­le, ci pe Fa­ce­book, de fostul șef al se­cu­ri­tă­ţii, Bah­jat So­lei­man, unul din­tre oa­me­nii in­fluen­ţi, fost am­ba­sa­dor al Si­ri­ei în Ior­da­nia până în 2011.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.