Ma­ri­le com­pa­nii con­cen­tre­a­ză ju­mă­ta­te din veni­tu­ri­le to­ta­le ale me­di­u­lui de afa­ceri

O ju­mă­ta­te din veni­tu­ri­le fir­me­lor ac­ti­ve din Ro­mânia e con­cen­tra­tă la ce­le mai mari 1.000 de com­pa­nii, în con­di­ţi­i­le în ca­re sunt ac­ti­ve apro­xi­ma­tiv 500.000.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Aşa spu­ne pre­şe­din­te­le Aso­cia­ţi­ei Ana­liş­ti­lor Fi­nan­ciar-Ban­cari din Ro­mânia (AAFBR), Ian­cu Gu­da. Nu­mă­rul com­pa­ni­i­lor ac­ti­ve din Ro­mânia e re­la­tiv con­stant, în po­fi­da creş­te­rii cu­mu­la­te a PIB re­al, în ul­ti­mul de­ce­niu, cu apro­xi­ma­tiv 32%. „Sub­dez­vol­ta­rea an­tre­pre­no­ria­tu­lui ro­mânesc es­te vi­zi­bi­lă şi prin pris­ma po­la­ri­ză­rii ex­ce­si­ve a aces­tu­ia, în sen­sul con­cen­tră­rii veni­tu­ri­lor şi pro­fi­tu­ri­lor în rândul com­pa­ni­i­lor mari”, ex­pli­că Gu­da.

Ex­per­tul re­cu­noaş­te că, înain­te să fa­că stu­di­ul, nu ştia acest lu­cru: “Am aflat cu stu­poa­re acest lu­cru atunci când am ana­li­zat si­tua­ţi­i­le fi­nan­cia­re ale ce­lor mai mari com­pa­nii pen­tru anul 2018. Pen­tru a înţe­le­ge tren­dul, am cal­cu­lat con­cen­tra­rea veni­tu­ri­lor com­pa­ni­i­lor pen­tru fi­e­ca­re an din ul­ti­mul de­ce­niu. Re­zul­ta­tul es­te şo­cant: în fi­e­ca­re an din ul­ti­mul de­ce­niu se res­pec­tă aproa­pe ace­la­şi re­zul­tat. O ju­mă­ta­te din veni­tu­ri­le to­ta­le ale fir­me­lor ac­ti­ve în Ro­mânia es­te con­cen­tra­tă în ce­le mai mari 1.000 de com­pa­nii”.

Su­pra­con­cen­tra­rea veni­tu­ri­lor în rândul com­pa­ni­i­lor de top re­flec­tă sub­dez­vol­ta­rea pă­tu­rii de mij­loc, ce­ea ce du­ce la o ca­pa­ci­ta­te re­du­să a sis­te­mu­lui eco­no­mic de a ab­sor­bi şo­cu­ri­le exter­ne pro­pa­ga­te în tim­pul unor schim­bări ma­jo­re (cum sunt mo­di­fi­că­ri­le de ta­xe, re­ce­si­u­nea, fluc­tua­ţia şo­ma­ju­lui, vo­la­ti­li­ta­tea do­bânzi­lor etc.).

Vul­ne­ra­bi­li­ta­tea eco­no­mi­ei noas­tre es­te ali­men­ta­tă şi de un alt fac­tor struc­tu­ral: de­pen­den­ţa de con­sum a creş­te­rii eco­no­mi­ce. Ace­as­tă de­pen­den­ţă se ob­ser­vă şi din dis­tri­bu­ţia ce­lor mai mari 1.000 de com­pa­nii ac­ti­ve din Ro­mânia, în func­ţie de sec­to­rul în ca­re îşi des­fă­şoa­ră ac­ti­vi­ta­tea.

Ian­cu Gu­da sus­ţi­ne că aces­te ce­le mai mari 1.000 de fir­me joa­că un rol esen­ţial în di­na­mi­ca me­di­u­lui de bu­si­ness. Es­te vor­ba des­pre com­pa­nii-gi­gant, ca­re au o vi­zi­bi­li­ta­te mai ma­re asu­pra in­dus­tri­i­lor în ca­re ac­ti­ve­a­ză.

Ele au o vi­zi­u­ne pa­no­ra­mi­că asu­pra sec­toa­re­lor de cli­en­ţi pe ca­re le de­ser­vesc şi a ma­tu­ri­tă­ţii aces­to­ra, având în ve­de­re că vârsta me­die a ce­lor mai mari 1000 de com­pa­nii ac­ti­ve din Ro­mânia es­te de 19 ani, com­pa­ra­tiv cu du­ra­ta me­die de via­ţă a unei fir­me în Ro­mânia, de doar 10 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.