FMI ve­de crește­re ane­mi­că pre­lun­gi­tă în zo­na eu­ro

Romania Libera - - Op&ed - LAURENȚIU MUȘOIU

Eco­no­mia zo­nei eu­ro se con­frun­tă cu ris­curi în creş­te­re din di­rec­ţia ten­si­u­ni­lor co­mer­cia­le,Bre­xit-ului şi Ita­li­ei,a apre­ciat,joi,Fon­dul Mo­ne­tar Inter­na­ţi­o­nal în ra­por­tul său anual pu­bli­cat la fi­na­lul con­sul­tă­ri­lor pe Arti­co­lul IV, în ca­re se de­cla­ră fa­vo­ra­bil pla­nu­ri­lor Băn­cii Cen­tra­le Eu­ro­pe­ne de a in­tro­du­ce noi sti­mu­len­te. În acest ra­port,Fon­dul sus­ţi­ne că pla­nu­ri­le BCE de a men­ţi­ne o politică mo­ne­ta­ră re­la­xa­tă sunt „vi­ta­le“,în con­di­ţi­i­le în ca­re zo­na eu­ro se con­frun­tă cu „o pe­ri­oa­dă pre­lun­gi­tă de creş­te­re eco­no­mi­că şi in­fla­ţie ane­mi­că“.

Po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor FMI, eco­no­mia zo­nei eu­ro va înce­tini până la 1,3% în acest an, du­pă un avans de 1,9% în 2018, ur­mând să-şi re­vi­nă uşor până la o creş­te­re de 1,6% în 2020. Prog­no­ze­le FMI sunt uşor mai bu­ne de­cât ce­le pu­bli­ca­te mi­er­curi de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă (Exe­cu­ti­vul UE), po­tri­vit că­reia zo­na eu­ro va înre­gis­tra o creş­te­re de 1,2% în acest an şi un avans de 1,4% în 2020.

Cu toa­te aces­tea, Fon­dul aver­ti­ze­a­ză că ris­cu­ri­le se înmul­ţesc ca ur­ma­re a ten­si­u­ni­lor co­mer­cia­le glo­ba­le, a in­cer­ti­tu­di­nii re­fe­ri­toa­re la mo­dul în ca­re se va re­a­li­za ie­şi­rea Ma­rii Bri­ta­nii din UE şi a vul­ne­ra­bi­li­tă­ţii pro­vo­ca­te de da­to­ria ma­re a Ita­li­ei, din ca­re o par­te con­sis­ten­tă es­te de­ţi­nu­tă de băn­ci­le ita­li­e­ne. De­şi ran­da­men­te­le pen­tru obli­ga­ţi­u­ni­le ita­li­e­ne au scă­zut re­cent, o mo­di­fi­ca­re a sen­ti­men­tu­lui pi­e­ţe­lor nu poa­te fi ex­clu­să. O ast­fel de mo­di­fi­ca­re ar pu­tea for­ţa Gu­ver­nul Ita­li­ei să adop­te mă­suri de înăs­pri­re fis­ca­lă şi exis­tă ris­cul răs­pândi­rii şi la alte ţări din zo­na eu­ro, sus­ţi­ne FMI.

De ase­me­nea, Fon­dul prog­no­ze­a­ză că in­fla­ţia în zo­na eu­ro va ră­mâne de­par­te de ţin­ta de 2% a BCE, cel pu­ţin până în 2022, pre­co­ni­zând o ra­tă a in­fla­ţi­ei de 1,3% în acest an, în li­nie cu es­ti­mă­ri­le BCE. „Ra­ta­rea ţin­tei de in­fla­ţie im­pu­ne o politică mo­ne­ta­ră re­la­xa­tă pre­lun­gi­tă“sus­ţi­ne FMI, ca­re a sa­lu­tat pla­nu­ri­le BCE de a men­ţi­ne cos­tul cre­di­tu­lui la un ni­vel re­dus.

În ca­zul unei noi înrău­tă­ţiri a aştep­tă­ri­lor pri­vind in­fla­ţia, FMI sus­ţi­ne că ar pu­tea fi ne­voie de alte mă­suri de re­la­xa­re, iar aces­tea ar pu­tea in­clu­de un nou pro­gram de achi­zi­ţie de ac­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.