Se im­pu­ne o le­ge împo­tri­va dis­cur­su­lui urii și a vi­o­le­nței pe in­ter­net!

Romania Libera - - Op&ed - MA­RI­US GHILEZAN

Se im­pu­ne și la noi,du­pă mo­de­lul Fra­nței și al Ger­ma­ni­ei,pro­mo­va­rea unei le­gi împo­tri­va dis­cur­su­lui urii și a vi­o­le­nței pe in­ter­net.Asta e con­clu­zia unui grup de jur­na­liști din pre­sa qua­li­ty, du­pă stu­di­e­rea au­di­e­nțe­lor si­te-uri­lor de știri și a mo­du­lui cum rețe­le­le so­cia­le au ros­to­go­lit do­uă știri.Una a Si­mo­nei Ha­lep, în tri­umf,pe are­ne­le re­ga­le de la Wim­ble­don,și alta des­pre croșeul apli­cat lui Dan Ale­xa de Ana­ma­ria Pro­dan. Pe in­ter­net, răs­pândi­rea fil­mu­lețu­lui bă­tăii „rup­te din rai­ul aman­tlâcu­lui“a fost mult mai ma­re de­cât a re­ve­re­nței Si­mo­nei Ha­lep față de Du­ce­sa de Cam­brid­ge sau a ima­gi­ni­lor fo­re­hand-uri­lor vic­to­ri­oa­se.Ci­fre­le vor­besc. Să fie vi­na al­go­rit­mi­lor sau a voi­nței pu­bli­cu­lui de a ve­dea înju­ră­turi și vi­o­le­nțe? Si­gur că,da­că îi între­bi pe in­dus­triașii din spa­te­le rețe­le­lor de so­cia­li­za­re,îți vor răs­pun­de că asta cau­tă lu­mea,avi­dă de sen­zați­o­nal. Din punc­tul de ve­de­re al co­le­gi­lor pe ca­re i-am con­sul­tat,ni­mic nu poa­te fi mai sen­zați­o­nal de­cât o vic­to­rie împo­tri­va Se­re­nei Wil­liams. Con­form da­te­lor de au­di­e­nță pu­bli­ca­te de pa­gi­na­de­me­dia.ro, 1,1 mi­li­oa­ne de ro­mâni au ur­mă­rit tran­smi­sia Eu­ros­port de pe are­na cen­tra­lă din tem­plul te­ni­su­lui lon­do­nez.

Păi,și atunci,cum de vi­ra­lul pu­bli­cat de sport.ro cu pal­ma da­tă de Ana­ma­ria Pro­dan a de­pășit cu mult o ase­me­nea au­di­e­nță fan­tas­ti­că? La fel ca ba­za de da­te a ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re, răs­pun­su­ri­le stau într-un seif elec­tro­nic. „Sur­prin­se de sport.ro,ima­gi­ni­le au por­nit în oco­lul lu­mii di­gi­ta­le,ac­ce­le­ra­te de Fa­ce­book. Si­te-uri­le me­dia au pre­luat și ele sec­vența, dar mul­ti­pli­ca­rea a fost asi­gu­ra­tă,înain­te de ori­ce,de al­go­rit­mii se­creți ai rețe­le­lor so­cia­le și ai cău­tă­ri­lor pe Goo­gle“,no­te­a­ză Că­tă­lin To­lon­tan. E ne­voie de o le­gis­lație ca­re să con­tro­le­ze fac­to­rii de mul­ti­pli­ca­re a vi­o­le­nței și să iden­ti­fi­ce even­tua­le­le hu­buri de mul­ti­pli­ca­re.Unii le zic „fer­me de tro­li“.Alții, gru­puri or­ga­ni­za­te în spați­ul vir­tual.O se­rie con­sis­ten­tă su­sți­ne că ni­cio le­ge nu se poa­te im­pu­ne in­ter­ne­tu­lui. Noi, ca victime ale hu­lei de la­bo­ra­tor,nu ne gândim că ar fi ne­ce­sa­ră o nor­mă ju­ri­di­că me­ni­tă să li­mi­te­ze li­ber­ta­tea de ex­pre­sie, drept apă­rat de ma­jo­ri­ta­tea con­sti­tuți­i­lor din lu­me,ci dim­po­tri­vă,să ape­re ce­tățe­a­nul de acți­uni an­ti­so­cia­le. De mult timp am su­sți­nut că exis­tă o se­rie de la­bo­ra­toa­re ca­re pro­mo­ve­a­ză ura,având un sin­gur scop: di­vi­za­rea so­ci­e­tății ro­mânești. A venit tim­pul să ne or­ga­ni­zăm viața.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.