TESTĂRI GRATUITE PEN­TRU DEPISTAREA BOLII CELIACE

Aso­cia­ţia Ro­mână pen­tru Into­le­ran­ţă la Glu­ten anun­ţă de­ma­ra­rea Ca­ra­va­nei na­ţi­o­na­le de in­for­ma­re și tes­ta­re gra­tu­i­tă pen­tru boa­la ce­lia­că.

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Per­soa­ne­le ca­re nu sunt încă diag­nos­ti­ca­te au ne­voie de spri­jin pen­tru a afla răs­pun­suri le­ga­te de să­nă­ta­tea lor și de ace­ea ofe­rim o tes­ta­re gra­tu­i­tă de sânge și un curs au­to­ri­zat.“IULIANA ROIBU, preșe­din­te­le Aso­cia­ţi­ei Ro­mâne pen­tru Into­le­ran­ţă la Glu­ten

Ca­ra­va­na es­te o pre­mi­e­ră la ni­vel nați­o­nal și va avea trei com­po­nen­te: va aju­ta la diag­nos­ti­ca­rea ce­lor ca­re ar pu­tea su­feri de boa­la­ce­lia­că, va oferi spri­jin și in­for­mații ce­lor ca­re de­ja se con­frun­tă cu ace­as­tă afe­cți­u­ne și va li­vra un curs au­to­ri­zat de edu­cație me­di­ca­lă con­ti­nuă pen­tru pro­fe­si­o­niștii me­di­ca­li. Ca­ra­va­na ia star­tul ma­rți, în Crai­o­va, şi va ajun­ge în alte opt orașe din Ro­mânia (Si­biu,Ti­mi­şoa­ra, Bra­şov, Ia­şi, Ga­la­ţi, Con­stan­ţa, Ora­dea şi Cluj), ofe­rind testări gratuite ra­pi­de de de­pis­ta­re a bolii celiace, ca­re vor fi in­ter­pre­ta­te pe loc de per­so­na­lul me­di­cal pre­zent.

În Eu­ro­pa, doar 12%-15% din­tre per­soa­ne­le cu boa­la ce­lia­că ajung să fie diag­nos­ti­ca­te.În ab­se­nța diag­nos­ti­cu­lui, per­soa­ne­le dez­vol­tă afe­cți­uni au­toi­mu­ne in­va­li­dan­te ca­re,ne­tra­ta­te, pot du­ce la com­pli­cații gra­ve și chiar

de­ces. Po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor ofi­cia­le, între 250.000 și un mi­li­on de ro­mâni su­fe­ră de boa­la ce­lia­că și de alte afe­cți­uni in­du­se de glu­ten. To­tuși, sub 5% din­tre pa­ci­e­nții din Ro­mânia sunt diag­nos­ti­cați co­rect,din cau­za simp­to­me­lor ușor de con­fun­dat cu ale altor afe­cți­uni. „Per­soa­ne­le ca­re nu sunt încă diag­nos­ti­ca­te au ne­voie de spri­jin pen­tru a afla răs­pun­suri le­ga­te de să­nă­ta­tea lor și de ace­ea ofe­rim o tes­ta­re gra­tu­i­tă de sânge și un curs au­to­ri­zat,pen­tru ca în fi­e­ca­re re­gi­u­ne a ță­rii să exis­te un spi­tal pre­gă­tit să ofe­re diag­nos­tic și tra­ta­ment per­soa­ne­lor cu boa­lă ce­lia­că”, a de­cla­rat Iuliana Roibu Bo­noiu, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Ro­mâne pen­tru Into­le­ra­nță la Glu­ten. Boa­la poa­te de­bu­ta la ori­ce vârstă,înce­pând cu pe­ri­oa­da co­pi­lă­ri­ei și până la vârsta a treia,și es­te de­cla­nșa­tă de glu­ten (o pro­tei­nă ca­re se gă­sește în grâu,orz și se­ca­ră). Per­soa­ne­le bol­na­ve au simp­to­me ex­trem de di­ver­se, de la tul­bu­rări di­ges­ti­ve de ori­ce fel, la ane­mie fe­ri­pri­vă, neu­ro­pa­tie pe­ri­fe­ri­că sau os­te­o­po­ro­ză pre­co­ce.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Tra­ta­ment. Ali­men­tație spe­cia­lă tot res­tul vi­eții

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.