Apli­ca­ţie pen­tru ini­mi să­nă­toa­se

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Re­nu­mi­tul me­dic car­di­o­log Ga­bri­el Ta­tuChi­ţoiu a lan­sat o apli­ca­ţie de nu­tri­ţie cu recomandăr­i pen­tru un stil de via­ţă să­nă­tos şi echi­li­brat. DAHNA ofe­ră me­ni­uri din 200 de rețe­te me­di­te­ra­ne­e­ne, având la ba­ză pro­fi­lul me­ta­bo­lic al uti­li­za­to­ru­lui. În plus, apli­ca­ţia con­fi­gu­re­a­ză au­to­mat lis­ta de in­gre­di­en­te ne­ce­sa­re pen­tru fi­e­ca­re me­niu, ara­tă can­ti­tăți­le ne­ce­sa­re și poa­te să fa­că ra­pid o lis­tă de cum­pă­ră­turi sau să tri­mi­tă ime­diat co­man­da spre o fir­mă de li­vra­re la do­mi­ci­liu. Apli­cația es­te con­ce­pu­tă în co­la­bo­ra­re cu ex­pe­rți în car­di­o­lo­gie de la so­ci­e­tăți in­ter­nați­o­na­le de pres­ti­giu, prin­tre ca­re Eu­ro­pe­an So­ci­e­ty of Car­di­o­lo­gy şi Ame­ri­can

He­art Asso­cia­ti­on.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.