Le­wis Ha­mil­ton, cam­pi­on la Sil­ver­sto­ne

Romania Libera - - Sport - Ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pi­lo­tul bri­ta­nic Le­wis Ha­mil­ton a câști­gat pen­tru a șa­sea oa­ră Ma­re­le Pre­miu al Ma­rii Bri­ta­nii, des­fășu­rat pe cir­cu­i­tul de la Sil­ver­sto­ne. Ple­cat de pe po­zi­ţia se­cun­dă, aces­ta i-a devansat pe co­e­chi­pi­e­rul său de la Mer­ce­des, fin­lan­de­zul Val­tteri Bot­tas, și pe Char­les Le­clerc, pi­lot la Fer­rari. Un fapt ine­dit s-a pe­tre­cut la echi­pa Red Bull Ra­cing, un­de fran­ce­zul Gas­ly a ter­mi­nat în pre­mi­e­ră o cursă în fața co­e­chi­pi­e­ru­lui său, Max Ver­stap­pen. Ha­mil­ton ajun­ge, ast­fel, la vic­to­ria cu nu­mă­rul șap­te în acest se­zon, el fi­ind fa­vo­rit la câști­ga­rea unui nou ti­tlu de

Formula 1. Cu acest suc­ces, bri­ta­ni­cul a atins bor­na de șa­se cur­se câști­ga­te pe cir­cu­i­tul de la

Sil­ver­sto­ne și i-a de­pășit pe Jim Clark

(Ma­rea Bri­ta­nie) și Alain Prost

(Fra­nța).

Noi cre­dem că es­te o ale­ge­re co­rec­tă pen­tru pro­gre­sul lui. Genk es­te o echi­pă ca­re creş­te ju­că­tori.“GHEORGHE HAGI, des­pre tran­sfe­rul

lui Ia­nis

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.