FESTIVALUL „ANONIMUL“

Romania Libera - - Cultură - Ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fil­me ro­mânești, pre­zen­ta­te în ca­drul ma­ri­lor fes­ti­va­luri internaţio­nale, pre­cum și scur­tme­tra­je ine­di­te ajung în Del­tă. Cea de-a 16-a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal de Film Inde­pen­dent „Anonimul“va avea loc între 5 și 11 au­gust, la Sfântu Gheorghe.

L „a Go­me­ra“(r. Cor­ne­liu Po­rum­boiu), „Mo­nștri.“(r. Ma­ri­us Olte­a­nu), „Ro­ma­nian Tra­di­ti­on“(r. Pa­vel Bar­toș) și „Sa­lix Ca­prea“(r. Va­le­riu Andri­uță) sunt doar pa­tru din­tre fil­me­le ce vor fi pre­zen­ta­te.

„La Go­me­ra“,cel de-al cin­ci­lea lun­gme­traj al lui Cor­ne­liu Po­rum­boiu, a că­rui lan

sa­re în ci­ne­ma­to­gra­fe va avea loc în sep­tem­brie,va ru­la la „Anonimul“în des­chi­de­rea se­rii ro­mânești, ma­rți, 6 au­gust, în pre­ze­nța ac­to­ru­lui Vlad Iva­nov și a unei pă­rți a echi­pei.

A fost ca­ta­lo­gat de că­tre ce­le­bra pu­bli­cație ame­ri­ca­nă Indi­eWi­re drept „un ames­tec șle­fu­it de mo­ti­ve ale ge­nu­lui, ca­re su­ge­re­a­ză ce s-ar fi întâmplat da­că echi­pa «Oce­an’s 11» se for­ma în Insu­le­le Ca­na­re“.

„Mo­nștri.“–

Pre­mi­ul pu­bli­cu­lui la Ber­li­na­le

Un alt film ro­mânesc ce a atras ate­nția pu­bli­cu­lui și a cri­ti­ci­lor es­te „Mo­nștri“. De­bu­tul în lun­gme­traj al re­gi­zo­ru­lui Ma­ri­us Olte­a­nu fa­ce par­te din com­pe­tiția „Anonimul“și va in­tra în ci­ne­ma­to­gra­fe din ace­as­tă toam­nă.

Câști­gă­tor al Pre­mi­u­lui pu­bli­cu­lui acor­dat de pu­bli­cația Ta­ges­spi­e­gel la Ber­li­na­le 2019 și al Pre­mi­u­lui Zi­le­lor Fil­mu­lui Ro­mânesc pen­tru de­but la TIFF, „Mo­nștri.“pre­zin­tă o zi din via­ţa a doi ti­neri că­să­to­ri­ţi, pe ca­re fa­mi­lia, so­ci­e­ta­tea și pri­e­te­nii par că îi iu­besc când sunt împreu­nă, dar îi ju­de­că şi îi res­ping când sunt pe cont pro­priu, din cau­za ne­voi­lor, con­vin­ge­ri­lor şi op­ţi­u­ni­lor lor de via­ţă.

„La Go­me­ra“s-a bu­cu­rat de cro­nici fa­vo­ra­bi­le, fi­ind ca­rac­te­ri­zat drept un film noir cu ac­cen­te co­mi­ce și mi­nu­na­te răs­tur­nări de si­tuație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.