Un cântec ve­sel să cântăm: Isă­res­cu re­loa­ded!

În mod nor­mal, într-o co­lo­nie de­ţi­nă­to­rii pu­te­rii, ca­re sunt străini, o exer­ci­tă di­rect și ex­pli­cit, asu­mându-și ei înșiși gu­ver­na­rea.

Romania Libera - - Prima Pagina - ILIE ȘERBĂNESCU edi­to­ria­list

În co­lo­nia România, deți­nă­to­rii străini ai pu­te­rii, pen­tru a elu­da ori­ce răs­pun­de­re, nu-și asu­mă ei înșiși gu­ver­na­rea, exer­ci­tându-și de fapt pu­te­rea prin in­ter­me­diari au­toh­toni. De aici o se­rie de com­pli­cații, dar și un noian de mas­ca­ra­de po­li­ti­ce și in­sti­tuții inu­ti­le (ale­geri, par­ti­de, Preșe­di­nție, Par­la­ment, Gu­vern). Cu cât es­te mai im­por­tant do­me­ni­ul de exer­ci­ta­re a pu­te­rii, cu atât tre­bu­ie gă­sit un in­ter­me­diar

au­toh­ton mai de­vo­tat și lațul tre­bu­ie ți­nut mai strâns să nu exis­te cum­va ra­teuri. Și, evi­dent, mas­ca­ra­da es­te mai ma­re pen­tru păs­tra­rea apa­re­nțe­lor! Un ase­me­nea do­me­niu es­te cel ban­car. În eco­no­mie es­te poa­te pri­mul pe lis­tă. În sistemul ban­car ma­tri­cea co­lo­nia­lă es­te to­ta­lă și nu se ad­mit fi­suri, de­vi­eri sau aba­teri.

Pen­tru că apa­re­nțe­le de­mo­cra­ti­ce sunt me­nți­nu­te și, în oc­tom­brie, ex­pi­ră man­da­tul de 5 ani al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trație al Băn­cii Nați­o­na­le zi­să a Ro­mâni­ei (pa­ro­hul ofi­cial al sis­te­mu­lui ban­car), s-a pus în mișca­re mași­nă­ria ale­ge­rii unui nou con­si­liu pen­tru alți 5 ani.

Par­ti­de­le par­la­men­ta­re,ca­re alt­fel sunt ga­ta în pu­blic și la TV să-și scoa­tă ochii între ele,au ne­go­ciat,în cu­li­se, cu nu­me con­cre­te pe ma­să com­po­ne­nța no­u­lui con­si­liu. Ba și-au pla­sat su­sți­ne­ri­le no­mi­na­le într-o con­tes­ta­bi­lă sche­mă ca­re ți­nea cont doar de al­go­rit­mul de­ri­vat din ar­hi­tec­tu­ra Par­la­men­tu­lui po­tri­vit ale­ge­ri­lor din 2016, fă­ră a se ți­ne cont nici mă­car mo­ral de con­fi­gu­rația re­zul­tând din ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 2019.De fapt,pe de­plin re­a­liști,li­de­rii de par­ti­de par­la­men­ta­re n-ave­au de ce să se înfrun­te,căci tot n-avea ni­cio im­por­ta­nță.Lis­ta era agre­a­tă „afa­ră” și res­tul era o pu­ră for­ma­li­ta­te! Înde­o­se­bi ca­pul de lis­tă era nu doar agre­at,ci sta­bi­lit „afa­ră”,iar cei­la­lți re­pre­zen­tau can­ti­tăți ne­gli­ja­bi­le în mă­su­ra în ca­re șe­ful era ci­ne tre­bu­ie.Câți­va,eu le zic fă­ră încon­jur,nai­vi – alt­fel sti­ma­bi­li par­la­men­tari și avo­cați – au luat în se­ri­os pro­ce­du­ri­le de­mo­cra­ti­ce de de­sem­na­re și au ve­hi­cu­lat alte nu­me,nici nu con­te­a­ză ca­re,pen­tru lis­ta cu pri­ci­na. Pe ace­as­tă lis­tă „șe­ful” avea con­cu­re­nți sau chiar lip­sea,în ba­za unor con­tes­tări de pe vre­mea fos­tu­lui PSD,acel PSD-Drag­nea, nu­mit „ci­u­ma roșie”. Mai mu­lți ana­liști – alt­fel eva­lua­tori exa­cți ai sce­nei po­li­ti­ce ro­mânești – au atras ime­diat ate­nția,fă­ră echi­voc,că în do­me­niu nu-i de joa­că! Ne pu­tem per­mi­te – în sen­sul că ni se per­mi­te – să ne ju­căm cu pi­e­tri­ce­le în ță­rână,dar nu să luăm pi­e­tri­ce­le din ță­rână și să spar­gem ge­a­muri cu ele! Sunt lu­cruri ta­bu cu ca­re nu se glu­mește,iar nu­mi­rea lo­go­fă­tu­lui-șef la BNR es­te unul din aces­tea.Și vene­ra­bi­lii ana­liști ave­au per­fec­tă drep­ta­te! Nu ne-au spus însă și de ce! Pro­ba­bil că au con­si­de­rat că es­te atât de clar încât nu mai es­te ne­voie de vreo ex­pli­cație! Pe prin­ci­pi­ul din re­cla­ma „Pri­e­te­nii știu de ce!”.Că ana­liștii ave­au drep­ta­te s-a vă­zut ra­pid.Con­du­ce­rea no­u­lui PSD – ca­re s-a pre­dat cu ar­me și ba­ga­je Bru­xel­les-ului,ne­fi­ind de mi­ra­re da­că va spri­jini in­di­rect și can­di­da­tu­ra dlui Io­han­nis la preșe­di­nția Ro­mâni­ei – a rei­te­rat ferm su­sți­ne­rea dlui Isă­res­cu pen­tru un nou man­dat de gu­ver­na­tor la BNR,a im­pus va­li­da­rea aces­tu­ia în co­mi­si­i­le par­la­men­ta­re de spe­cia­li­ta­te,a de­ter­mi­nat vo­ta­rea în plen,ală­turi de opo­ziție,a dlui Isă­res­cu și a echi­pei sa­le și – ate­nție – l-a dat afa­ră din po­ziția de li­der al se­na­to­ri­lor pe­se­diști pe dl Șer­ban Ni­co­lae, pur și sim­plu pen­tru că s-a opus can­di­da­tu­rii dlui Isă­res­cu.Asta pen­tru ca to­tul să fie clar! În plen au fost doar 15 vo­turi ne­ga­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.