Ji­had com­pe­ti­tiv în Cașmir

Într-o no­uă înre­gis­tra­re vi­deo, Ay­man al-Za­wa­hiri, ca­re a pre­luat con­tro­lul re­ţe­lei te­ro­ris­te Al Qa­e­da du­pă moar­tea lui Ossa­ma bin La­den, ce­re mai mul­te ata­curi în Cașmir, de­cla­rându-se ne­mul­ţu­mit de India și de Pa­kis­tan.

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Într-o no­uă înre­gis­tra­re vi­deo, Ay­man al-Za­wa­hiri, ca­re a pre­luat con­tro­lul rețe­lei te­ro­ris­te Al Qa­e­da du­pă moar­tea lui Ossa­ma bin La­den, ce­re mai mul­te ata­curi în Cașmir, de­cla­rându-se ne­mu­lțu­mit de India și de Pa­kis­tan. Po­tri­vit ex­pe­rți­lor ci­tați în pre­sa asia­ti­că, ape­lul lui Za­wa­hiri, pu­bli­cat pen­tru pri­ma oa­ră de ca­na­le­le cu­nos­cu­te ale Al Qa­e­da, ata­că in­di­e­nii și pa­kis­ta­ne­zii, un prim me­saj de acest gen.

Po­tri­vit ex­pe­rți­lor ci­tați în pre­sa asia­ti­că, ape­lul lui Za­wa­hiri, pu­bli­cat pen­tru pri­ma oa­ră de ca­na­le­le cu­nos­cu­te ale Al Qa­e­da, ata­că in­di­e­nii și pa­kis­ta­ne­zii, un prim me­saj de acest gen. Al Qa­e­da nu es­te no­uă în zo­nă: în sep­tem­brie 2014, Ay­man al-Za­wa­hiri pu­bli­ca un me­saj vi­deo anu­nțând for­mați­u­nea Al Qa­e­da în sub­con­ti­nen­tul in­dian (AQIS). În dis­cur­sul său, li­de­rul rețe­lei de­cla­ra că nu es­te vor­ba de o no­uă dez­vol­ta­re, ci de un pro­ces an­ta­mat în 2012 pen­tru reu­ni­rea tu­tu­ror „mu­ja­he­di­ni­lor“(răz­boi­ni­cii Ji­ha­du­lui). Acest anu­nț a fost ur­mat de unul si­mi­lar din par­tea ISIS, po­tri­vit că­ru­ia ji­ha­diștii Sta­tu­lui Isla­mic vor cre­au n grup pen­tru sub con­ti­nent. Pro­mi­si­u­ne con­cre­ti­za­tă re­cent, gru­pa­rea ji­ha­dis­tă con­cen­trându-se asu­pra Indi­ei.Age­nția de pre­să Amaq, pur­tă­tor de cu­vânt al ISIS, a anu­nțat cre­a­rea „Wi­layah of H i n d “–„ o pro­vin­cie“din va­lea Ca ș mir ului. An un ț u la re­ven­di­cat ș i pro­vo­ca­rea de pi­er­deri în rândul sol­dați­lor in­di­eni. Pi­er­de­rea te­ri­to­ri­u­lui ocu­pat în Si­ria ș i Irak de I S I Sa de­ter­mi­nat su­te

de ji­ha­diști să se in­sta­le­ze în alte țări.Amba­sa­do­rul Si­ri­ei în India a de­cla­rat re­cent că cir­ca 5.000 de ta­li­bani pa­kis­ta­ne­zi se bat de câte­va luni ală­turi de ji­ha­diștii Sta­tu­lui Isla­mic.Alte sur­se pre­ci­ze­a­ză că dra­pe­lul ISIS a apă­rut în Cașmir de doi ani.

Un ana­list in­dian din ser­vi­ci­i­le se­cre­te a pre­ci­zat: „Es­te cu­nos­cut că ISIS pro­vi­ne din Al Qa­e­da în pe­nin­su­la ara­bi­că (AQPA), du­pă di­fe­ren­de­le ma­jo­re din­tre Abou Mo­us­sab alZar­qao­ui cu Ossa­ma bin La­den și Za­wa­hiri (…). Prin­ci­pa­le­le lor di­fe­ren­de ide­o­lo­gi­ce, dar și lip­sa su­sți­ne­rii ser­vi­ci­i­lor pa­kis­ta­ne­ze de se­cu­ri­ta­te, ISI, au li­mi­tat crește­rea lor în re­gi­u­ne“. Ofi­cial, gu­ver­nul in­dian a res­pins de­cla­rați­i­le lui Za­wa­hiri din no­ua înre­gis­tra­re vi­deo. „Au­zim zil­nic acest gen de ame­ni­nțări,nu cred că tre­bu­ie să le luăm în se­ri­os“, a de­cla­rat Ra­ve­esh Ku­mar, pur­tă­tor de cu­vânt al Mi­nis­te­ru­lui in­dian de Exter­ne.

Ri­va­li­ta­te între gru­puri te­ro­ris­te

Din 2014, du­pă anu­nțul ofi­cial Al Qa­e­da, au iz­buc­nit di­ver­ge­nțe pro­fun­de între di­fe­ri­te­le gru­pări mi­li­ta­re ca­re ope­re­a­ză în va­lea Cașmi­ru­lui.Gru­puri lo­ca­le,su­sți­nu­te de Pa­kis­tan, pre­cum Hiz­bul Mu­ja­hi­de­en (HM) și Las­hkar-e-Toi­ba, au re­fu­zat să lu­cre­ze cu ce­ea ce ei nu­mesc „gru­puri ji­ha­dis­te mon­dia­le“. Po­tri­vit îna­lți­lor res­pon­sa­bi­li ai ser­vi­ci­i­lor se­cre­te in­di­e­ne, exis­tă o ma­re neîncre­de­re între gru­pu­ri­le „năși­te de Pa­kis­tan“și ce­le nou-veni­te. În iu­nie anul aces­ta, Za­kir Mu­sa, șe­ful Al Qa­e­da din Cașmir, a fost ucis și se con­si­de­ră că a fost un me­saj pro­venit de la Hiz­bul Mu­ja­hi­de­en.Ei nu do­re­au dez­vol­ta­rea gru­pu­lui lui Mu­sa, aces­ta încer­când să pro­fi­te de po­pu­la­ri­ta­tea altui li­der al Hiz­bul,Bur­han Wani, ucis cu câți­va ani înain­te. Ce­ea ce a an­tre­nat nu­me­roa­se fri­cți­uni între gru­puri. Con­form ge­ne­ra­lu­lui D.S. Hoo­da, co­man­dan­tul Arma­tei de Nord în India, ca­re ope­ra în Cașmir până de cu­rând, per­ce­pția era că pre­ze­nța Al Qa­e­da e li­mi­ta­tă,dar nu da­to­ri­tă lip­sei încer­că­ri­lor aces­teia, ci da­to­ri­tă fap­tu­lui că gru­pu­ri­le lo­ca­le îi sunt os­ti­le. Du­pă anu­nța­rea cre­ă­rii AQIS, s-a con­sta­tat ra­pid că gru­pu­ri­le cu ba­za în Pa­kis­tan erau împo­tri­va lor.

Za­kir Mu­sa a fost ucis de fo­rțe­le de se­cu­ri­ta­te in­di­e­ne, în iu­nie, și Al Qa­e­da a anu­nțat că Abdul Ha­me­ed Lel­hari va fi no­ul șef al gru­pu­lui in­dian. Cu ba­za în Cașmir, aces­ta es­te per­ce­put de ce­le­lal­te gru­puri mi­li­ta­re din re­gi­u­ne drept o ame­ni­nța­re.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.