Cel mai ma­re parc al Capitalei, o ade­vă­ra­tă jun­glă

Romania Libera - - Pagina 2 -

În loc de spații cu­ra­te și si­gu­re, în ca­re să se poa­tă re­la­xa du­pă pof­ta ini­mii, bu­cu­rește­nii ca­re ajung în Par­cul Ti­ne­re­tu­lui gă­sesc bu­ru­i­eni înal­te aproa­pe cât un stat de om, alei spar­te și mor­ma­ne de bor­duri ve­chi, prin­tre ca­re sunt ne­voiți să fa­că sla­lom. Primăria Capitalei, ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză par­cul, știe cum stau lu­cru­ri­le și su­sți­ne că înce­ar­că să re­zol­ve toa­te aces­te pro­ble­me. Doar că în parc nu se ve­de nici ur­mă de ac­ti­vi­ta­te. Ba dim­po­tri­vă, lu­cră­ri­le par aban­do­na­te cu to­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.