San­cți­uni exter­ne

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Din­tre cei pen­si­o­nați,cel mai cu­nos­cut es­te ge­ne­ra­lul Ja­mil al-Has­san, fost ofițer al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ale Arma­tei Ae­ru­lui, aflat sub san­cți­uni ame­ri­ca­ne,con­si­de­rat unul din­tre cei mai in­flue­nți mem­bri ai cer­cu­lui res­trâns din ju­rul lui Assad.El a ju­cat un rol cen­tral în sânge­roa­sa re­pri­ma­re a in­su­re­cți­ei si­ri­e­ne,dând do­va­dă de un rar întâlnit zel re­pre­siv. Înfrânge­rea in­su­re­cți­ei, ca­re nu mai con­tro­le­a­ză de­cât bas­ti­o­nul Idlib,l-a con­vins pro­ba­bil pe Assad de inu­ti­li­ta­tea pre­lun­gi­rii man­da­tu­lui omu­lui său de încre­de­re, așa cum a fă­cut în ul­ti­mii ani.Aces­ta a fost înlo­cu­it cu unul din­tre ad­jun­cți, Ghas­san Ismail, și el aflat sub san­cți­uni in­ter­nați­o­na­le, ca­re or­do­na să se tra­gă asu­pra ma­ni­fes­ta­nți­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.