LA ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA E CONSTRUITĂ O NA­VĂ PEN­TRU MINELE DE DIAMANTE DIN ADÂNCURILE ATLANTICUL­UI

Prin­tre noi­le na­ve ce vor fi con­stru­i­te: o na­vă de croa­zi­e­ră pen­tru Tro­pi­ce și Po­lul Nord și do­uă na­ve Ro-Ro pen­tru tran­spor­tul ma­ri­tim de pa­sa­geri și mașini în Ca­na­da.

Romania Libera - - Foto-reportaj - Ti­cu.ci­o­bo­ta­ru @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

La mai puțin de un an de la tran­za­cți­i­le prin ca­re a fost per­fec­tat joint ven­tu­re-ul din­tre sta­tul ro­mân și Gru­pul Da­men din Olan­da pen­tru ac­ti­ve­le Șan­ti­e­ru­lui Naval de la Mangalia și pre­lua­rea ad­mi­nis­trați­ei șan­ti­e­ru­lui de că­tre re­pre­zen­ta­nții Da­men, com­pa­nia a de­ma­rat con­stru­i­rea unor na­ve de top, de la o na­vă osho­re pen­tru o mi­nă de diamante din lar­gul coas­te­lor Na­mi­bi­ei, la o na­vă de croa­zi­e­ră pen­tru o com­pa­nie din Nor­ve­gia ca­re va or­ga­ni­za că­lă­to­rii pe toa­te mă­ri­le și oce­a­ne­le lu­mii. Acti­vi­ta­tea șan­ti­e­ru­lui naval es­te într-o spectaculo­asă crește­re a co­men­zi­lor și e ne­ce­sa­ră, într-o pri­mă eta­pă,du­bla­rea nu­mă­ru­lui de an­ga­jați.

Schim­ba­re de stra­te­gie, că­tre na­ve de croa­zi­e­ră și o sho­re

În ul­ti­me­le luni, stra­te­gia Șan­ti­e­ru­lui Naval de la Mangalia a fost re­o­ri­en­ta­tă. Da­că în ul­ti­mii 20 de ani au fost con­stru­i­te na­ve co­mer­cia­le mari, ad­mi­nis­trația Da­men a re­lan­sat șantierul că­tre con­stru­cția de na­ve cu struc­tu­ră cu ta­ble su­bțiri și de na­ve cu un ni­vel ri­di­cat de ar­ma­re, astfel încât com­pa­nia să de­vi­nă un con­cu­rent pe acest seg­ment din in­dus­tria na­va­lă eu­ro­pe­a­nă. Da­men Mangalia a fost in­clus în Di­vi­zia de na­ve Bu­si­ness Cru­i­se, RoPax și Osho­re a Da­men Shi­pyar­ds Gro­up, ca­re are ca obi­ec­tiv con­stru­i­rea de na­ve de croa­zi­e­ră,na­ve de pa­sa­geri și na­ve osho­re. De apro­xi­ma­tiv 9 luni,șantierul de la Mangalia es­te be­ne­fi­cia­rul rețe­lei in­ter­nați­o­na­le de vânzări a Gru­pu­lui Da­men, iar atra­ge­rea noi­lor con­trac­te va per­mi­te ca șantierul să fun­cți­o­ne­ze la ca­pa­ci­ta­te ma­xi­mă încă din ace­as­tă va­ră.În doar câte­va luni au fost încheia­te trei con­trac­te,axa­te pe toa­te ce­le trei sec­toa­re de ac­ti­vi­ta­te ale șan­ti­e­ru­lui din Mangalia, na­ve de croa­zi­e­ră, na­ve des­ti­na­te pen­tru tran­spor­tul de pa­sa­geri și na­ve osho­re. „Asta ex­pli­că ti­pu­ri­le de na­ve pe ca­re in­te­nți­o­năm să le con­stru­im și ne bu­cu­răm că am reușit să se­cu­ri­zăm na­ve pen­tru toa­te ce­le trei zo­ne”, ne-a de­cla­rat di­rec­to­rul ge­ne­ral al Șan­ti­e­ru­lui Naval Da­men Mangalia, Chris Gro­nin­ger, ca­re a fost pre­zent la Ga­lați pen­tru sem­na­rea cu con­du­ce­rea Ad­mi­nis­trați­ei Flu­via­le a Du­nă­rii de Jos a con­trac­tu­lui pen­tru mo­der­ni­za­rea re­mor­che­ru­lui „Per­seus”, sin­gu­rul spăr­gă­tor de ghe­a­ţă al flo­tei de la Du­nă­re.

Na­vă pen­tru minele de diamante din adâncurile Atlanticul­ui

Cel mai in­te­re­sant proi­ect con­stru­it la Mangalia es­te cel al unei na­ve osho­re des­ti­na­tă cău­tă­rii şi re­cu­pe­ră­rii de diamante din adâncuri. „Pe 6 mai am înce­put con­stru­i­rea pri­mei na­ve noi, o na­vă osho­re de 177 me­tri lun­gi­me, pen­tru mi­ne­rit de adânci­me pen­tru diamante în zo­na coas­tei Na­mi­bi­ei. O afa­ce­re foar­te in­te­re­san­tă”, spu­ne di­rec­to­rul Șan­ti­e­ru­lui Naval Da­men Mangalia. Con­trac­tul a fost sem­nat în fe­brua­rie 2019 cu Deb­ma­ri­ne Na­mi­bia.Com­pa­nia ope­re­a­ză una din ce­le mai mari mi­ne de diamante din lu­me, la adânci­mi între 90 şi 150 de me­tri, în lar­gul coas­tei Na­mi­bi­ei. Na­va construită la Mangalia va fi cea mai mo­der­nă na­vă în cău­ta­rea şi re­cu­pe­ra­rea de diamante din lu­me. Va fi do­ta­tă cu un sis­tem di­na­mic de po­zi­ţi­o­na­re DP2, ca­re se ba­ze­a­ză pe un sis­tem cu şap­te pro­pul­soa­re, ali­men­ta­te de şa­se ge­ne­ra­toa­re. Con­stru­i­rea na­vei va du­ra doi ani,ur­mând să fie li­vra­tă în tri­mes­trul al doi­lea din 2022.

Na­ve Ro-Ro pen­tru Van­co­u­ver,Ca­na­da

La înce­pu­tul lu­nii au­gust va înce­pe con­stru­i­rea unei pri­me na­ve de tip Ro-Ro pen­tru o com­pa­nie din Ca­na­da. O na­vă de acest tip efec­tue­a­ză tran­spor­turi de pa­sa­geri și au­to­ve­hi­co­le,fi­ind do­ta­tă cu ram­pe acți­o­na­te hi­drau­lic ca­re pot fi ra­ba­ta­te pe cheu pen­tru a fa­ci­li­ta am­bar­ca­rea și de­bar­ca­rea au­to­ve­hi­cu­le­lor. „Pen­tru Di­vi­zia Ro-Ro și RoPax, pen­tru na­ve de pa­sa­geri, am sem­nat un con­tract pen­tru do­uă na­ve Ro-Ro pen­tru tran­spor­tul de pa­sa­geri și mașini, ca­re vor ope­ra între Van­co­u­ver şi in­su­le­le din zo­nă. Vor fi na­ve de 148 de me­tri lun­gi­me, cu pro­pul­sie pe ba­ză de gaz li­che­fiat.Pe 5 au­gust vom înce­pe con­struc­ţia pen­tru una din­tre ce­le do­uă na­ve de tip RoRo”, a pre­ci­zat di­rec­to­rul Da­men Mangalia.

Na­vă de lux,pen­tru croa­zi­e­re la Tro­pi­ce și Po­lul Nord

O altă na­vă no­uă, a că­rei con­stru­i­re va înce­pe la sfârși­tul aces­tui an, es­te o na­vă de croa­zi­e­ră, ca­re va na­vi­ga pe toa­te mă­ri­le și oce­a­ne­le lu­mii și prin do­tă­ri­le de la bord le va asi­gu­ra pa­sa­ge­ri­lor ce­le mai bu­ne con­diții, atât la na­vi­ga­rea în zo­ne­le tro­pi­ca­le,cât și în zo­ne­le po­la­re.Es­te un con­tract prin ca­re Gru­pul Da­men in­tră pe piața na­ve­lor de croa­zi­e­ră. „La sfârşi­tul anu­lui vom înce­pe con­stru­i­rea ce­lei de-a treia na­ve noi,pen­tru com­pa­nia Sea Dre­am,o na­vă de croa­zi­e­ră.Na­va es­te încă în fa­ză de proi­ec­ta­re, co­le­gii noş­tri de la Ma­ri­ne Engi­ne­e­ring Ga­la­ţi lu­cre­a­ză in­tens la proi­ec­ta­rea aces­tei na­ve şi până la sfârși­tul aces­tui an vom re­a­li­za înce­pe­rea de­bi­tă­rii ta­blei, iar în doi ani vom li­vra ace­as­tă na­vă com­plet. Es­te de men­ţi­o­nat că nu vom re­a­li­za un corp de na­vă ca­re să fie echi­pat în altă ța­ră, ci vom re­a­li­za na­va com­plet în Mangalia”, a mai adău­gat Chris Gro­nin­ger. Be­ne­fi­cia­rul na­vei es­te com­pa­nia Sea Dre­am Ya­cht Club din Oslo, Nor­ve­gia. Ace­as­tă na­vă va avea o lun­gi­me de 155 me­tri și va fi pre­gă­ti­tă să ope­re­ze în des­ti­nații din între­a­ga lu­me, in­clu­siv în zo­ne po­la­re și tro­pi­ca­le. Pen­tru na­vi­ga­rea în zo­ne­le po­la­re na­va va avea „cla­să de ghe­ață”, adi­că va avea ca­pa­bi­li­tăți de spăr­gă­tor de ghe­ață, res­pec­tiv „Po­lar Co­de 6”.

Va fi mo­der­ni­zat sin­gu­rul spăr­gă­tor de ghe­ață de pe Du­nă­re

Si­mul­tan cu con­stru­i­rea unor na­ve noi, la șantierul din Mangalia va fi con­ti­nua­tă acti­vi­ta­tea de re­pa­rații de na­ve, cu o ma­re pon­de­re în ci­fra de afa­ceri. În 2018 au fost re­a­li­za­te re­pa­rații la 20 de na­ve. Pen­tru 2019 a fost sem­nat de­ja un con­tract pen­tru lu­crări de mon­ta­re de echi­pa­men­te pen­tru re­te­nția no­xe­lor la 11 na­ve.Pe 12 iu­lie,di­rec­to­rul Șan­ti­e­ru­lui Da­men Mangalia a sem­nat cu di­rec­to­rul Ad­mi­nis­trați­ei Flu­via­le a Du­nă­rii de Jos Ga­lați, Do­rian Du­mi­tru, con­trac­tul pen­tru mo­der­ni­za­rea şi re­mo­to­ri­za­rea re­mor­che­ru­lui „Per­seus”,sin­gu­rul spăr­gă­tor de ghe­ață de pe Du­nă­re. Na­va de 6.600 CP, construită în ur­mă cu 30 de ani la Șantierul Naval Brăi­la, va fi mo­der­ni­za­tă la Mangalia, du­pă lu­cră­ri­le în va­loa­re de 50,4 mi­li­oa­ne lei,fon­duri asi­gu­ra­te de la bu­ge­tul de stat,înde­pli­nind fun­cți­u­ni­le de spăr­gă­tor de ghe­ață, na­vă de stin­ge­re a in­cen­di­i­lor și na­vă de sal­va­re.

Da­men Mangalia își du­ble­a­ză nu­mă­rul de an­ga­jați

Pen­tru con­stru­i­rea na­ve­lor noi es­te ne­ce­sa­ră, într-o pri­mă eta­pă, du­bla­rea nu­mă­ru­lui de an­ga­jați. „Când am înce­put acti­vi­ta­tea, în ur­mă cu aproa­pe un an, ave­am 1.680 de an­ga­jați, în pre­zent avem aproa­pe 2.050 și in­te­nți­o­năm ca până la sfârși­tul anu­lui să creștem la 2.500. Anul vi­i­tor vom crește până la apro­xi­ma­tiv 3.000. Cu cei 3.000 de an­ga­jați vom aco­peri pri­ma eta­pă de crește­re a or­ga­ni­zați­ei. Bi­neînțe­les că ul­te­ri­or vom crește nu­mă­rul de an­ga­jați, dar acum e pri­ma eta­pă”, a pre­ci­zat Chris Gro­nin­ger,ca­re a mai adău­gat că vor fi in­te­gra­te ac­ti­vi­tăți­le ce­lor do­uă șan­ti­e­re Da­men din România,de la Ga­lați și Mangalia: „Ce­le do­uă echi­pe, de la Ga­lați și Mangalia, lu­cre­a­ză în co­la­bo­ra­re apro­pia­tă pen­tru di­ver­se proi­ec­te.În ace­as­tă pri­mă­va­ră au fost apro­xi­ma­tiv 250 de an­ga­jați ai Da­men Mangalia ca­re au lu­crat la Ga­lați. Da­men Mangalia a con­stru­it se­cții de corp de na­vă pen­tru șantierul naval din Ga­lați. Dar ar pu­tea fi ca­zul ca anul vi­i­tor ro­lu­ri­le să se in­ver­se­ze, astfel încât per­so­nal de la Ga­lați să fie re­lo­cat la Mangalia sau să se con­stru­ias­că se­cții la Ga­lați. Dar cu si­gu­ra­nță vom fo­lo­si cu­noști­nțe­le și ex­pe­ri­e­nța ex­tin­se pe ca­re Ga­lați­ul le are. Ga­lați­ul pro­du­ce na­ve pen­tru Da­men de mai bi­ne de 20 de ani și cu si­gu­ra­nță vom fo­lo­si ace­as­tă ex­pe­ri­e­nță”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.