Pia­ţa ga­ze­lor es­te în pli­nă ex­pan­si­u­ne şi va creş­te pe ter­men me­diu, dar are un nou con­cu­rent

Pia­ţa ga­ze­lor na­tu­ra­le e în pli­nă ex­pan­si­u­ne şi va creş­te pe ter­men me­diu, dar nu­me­ro­şi fac­tori in­di­că un vi­i­tor mai pu­ţin pro­mi­ţă­tor de­cât se cre­dea.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Până de cu­rând, ga­ze­le na­tu­ra­le au fost apre­cia­te drept cel mai cu­rat com­bus­ti­bil fo­sil, iar to­ţi in­di­ca­to­rii in­di­că o creş­te­re a ce­re­rii şi a pro­duc­ţi­ei. Cu toa­te aces­tea, pia­ţa se dez­vol­tă ra­pid, iar re­ge­ne­ra­bi­le­le de­vin alter­na­ti­ve po­pu­la­re şi via­bi­le eco­no­mic fa­ţă de com­bus­ti­bi­lii fo­si­li.

Spe­cia­liş­tii Co­fa­ce su­bli­nia­ză că, po­tri­vit Agen­ţi­ei Internaţio­nale pen­tru Ener­gie, ga­ze­le na­tu­ra­le au cu­nos­cut cea mai ma­re ra­tă de creş­te­re a con­su­mu­lui din­tre to­ţi com­bus­ti­bi­lii fo­si­li, din anul 2006. Ce­re­rea de gaze va con­ti­nua să cre­as­că, în prin­ci­pal da­to­ri­tă creş­te­rii ce­re­rii în Asia şi în spe­cial în Chi­na, a că­rei politică im­pu­ne obi­ec­ti­ve stric­te re­fe­ri­toa­re la ca­li­ta­tea ae­ru­lui, pre­cum şi o tre­ce­re obli­ga­to­rie de la căr­bu­ne la gaz.

”Ga­zul e re­cu­nos­cut ca mij­loc prac­tic de pro­du­ce­re a ener­gi­ei, da­to­ri­tă abun­den­ţei, ver­sa­ti­li­tă­ţii şi fap­tu­lui că po­lue­a­ză mai pu­ţin de­cât cei­lal­ţi com­bus­ti­bi­li fo­si­li. În com­pa­ra­ţie cu căr­bu­ne­le, ga­ze­le na­tu­ra­le emit cu 40% mai pu­ţin CO2, pul­be­re în sus­pen­sie (PM2,5), SO2 şi oxi­zi de azot (NOx).

Ga­ze­le na­tu­ra­le sunt sur­sa de ener­gie uti­li­za­tă cel mai ade­sea pen­tru a com­ple­ta sur­se­le de ener­gie re­ge­ne­ra­bi­lă, ade­sea in­ter­mi­ten­te şi ca­re ne­ce­si­tă pla­nuri de re­zer­vă, cu sur­se ra­pi­de şi fia­bi­le”, po­tri­vit unui ra­port Co­fa­ce, ci­tat de News.ro. da­to­ri­tă unu­ia din­tre de­ri­va­ţii lor: eta­nul. Ga­ze­le na­tu­ra­le şi li­chi­de­le co­ne­xe re­pre­zin­tă apro­xi­ma­tiv 29% din to­ta­lul com­bus­ti­bi­li­lor fo­si­li uti­li­za­ţi ca ma­te­rie pri­mă în in­dus­tria chi­mi­că.

De­şi emit în tim­pul ar­de­rii mai pu­ţi­ne par­ti­cu­le de­cât pe­tro­lul sau căr­bu­ne­le, ga­ze­le nu sunt în ni­ci­un caz o sur­să de ener­gie cu­ra­tă şi nu vor re­du­ce ris­cul încăl­zi­rii glo­ba­le, se mai ara­tă în ra­port. Extrac­ţia de gaze de şist es­te ex­trem de po­luan­tă, ne­ce­si­tând can­ti­tă­ţi mari de apă şi in­jec­ţia de sub­stan­ţe chi­mi­ce în sol, pen­tru a spar­ge pia­tra. Frac­tu­ra­rea po­lue­a­ză şi apa de la ro­bi­net, ame­nin­ţând ac­ce­sul la apă po­ta­bi­lă si­gu­ră în co­mu­ni­tă­ţi­le ru­ra­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.