De ce nu mai câști­gă PSD ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le?

Romania Libera - - Op&ed - MARIUS GHILEZAN

Reu­ni­u­nea re­cen­tă a CEx al PSD nu a adus cla­ri­fi­cări în pri­vi­nța ce­lui ca­re va fi candidatul la pre­zi­de­nția­le­le din toam­nă din­tre cei mă­su­rați în son­da­je. Mul­tă lu­me se între­a­bă da­că poa­te fi învins Klaus Io­han­nis în tu­rul II.

Din ul­ti­me­le mișcări de fo­rțe,une­le aso­cia­te cu re­proșuri tar­di­ve, alte­le – unor tă­ceri su­ges­ti­ve, tran­spa­re însă, tot mai evi­dent, că la con­gre­sul din 3 au­gust ma­sa par­ti­du­lui o va ale­ge pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă pre­zi­de­nția­bil.

În con­diți­i­le în ca­re Li­viu Pleșoia­nu, apre­ciat de nu­cleul dur al par­ti­du­lui, și ac­tua­lul par­te­ner de gu­ver­na­re, Călin Popescu Tăriceanu, și-au anu­nțat in­te­nția de a can­di­da în ori­ce si­tuație, mu­lți se între­a­bă da­că ac­tua­lul preșe­din­te al PSD va in­tra în tu­rul II. Mai mult, cei aflați la bu­toa­ne­le gu­ver­nă­rii sunt îngri­jo­rați de ce se va întâmpla în ca­zul în ca­re li­de­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă își va de­pu­ne man­da­tul, așa cum a pro­mis, du­pă un even­tual eșec.

Ate­nție la nua­nțe!

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a spus că va de­mi­si­o­na da­că nu in­tră în tu­rul II. Es­te tu­rul II asi­gu­rat? Exis­tă su­fi­ci­en­tă de­ter­mi­na­re în fi­lia­le­le par­ti­du­lui? Vor tra­ge pri­ma­rii pen­tru scoa­te­rea unui scor bun? Cu si­gu­ra­nță, da. Fun­cția de pre­mi­er îi asi­gu­ră preșe­din­te­lui nou-ales toa­te aces­te con­diții ne­ce­sa­re. Dar și su­fi­ci­en­te pen­tru ma­rea vic­to­rie? Poa­te Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să fie pri­mul preșe­din­te de stânga al ță­rii din 2000 încoa­ce? Pen­tru a gă­si răs­pun­suri, vor­ba lui Win­ston Chur­chill, să fa­cem re­curs la is­to­rie. Ne pla­ce sau nu ne pla­ce, Ion Ili­es­cu a fost ul­ti­mul li­der ca­ris­ma­tic al PSD.Adrian Năs­ta­se era un li­der au­to­ri­tar, poa­te și de ace­ea sistemul s-a spe­riat de el și a fă­cut tot po­si­bi­lul să me­ar­gă pe mâna ad­ver­sa­ru­lui său, cu­nos­cu­te fi­ind scri­e­ri­le sa­le is­că­li­te Pe­trov.

Din 2004 încoa­ce, toți can­di­dații PSD la preșe­di­nție au fost li­deri fun­cți­o­na­li. Si­gur că o astfel de eti­che­tă nu le-ar fi pe plac lui Mir­cea Ge­oa­nă sau lui Vic­tor Pon­ta, da­că ar ci­ti. Exis­tă în lu­me li­deri re­vo­luți­o­nari, li­deri ca­ris­ma­tici, li­deri fun­cți­o­na­li și tran­za­cți­o­na­li. Pen­tru a câști­ga ale­ge­ri­le într-o Ro­mânie pu­ter­nic di­vi­za­tă și cu sta­tul de drept dea­su­pra ca­pu­lui, pre­cum o ghi­lo­ti­nă, ai ne­voie, ca li­der cu șan­se, să ai pu­te­re, de­ter­mi­na­re și fo­rța de a ca­ta­li­za o par­te din so­ci­e­ta­te pen­tru un proi­ect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.