Cum es­te po­si­bil acest abuz de mo­no­pol?

Romania Libera - - Op&ed - Ci­ti­ţi ar­ti­co­lul in­te­gral pe www.ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cum s-ar spu­ne, din­co­lo de ră­tă­ci­ri­le de pe vre­mea PSDDrag­nea, zis „ci­u­ma roșie”, n-au mai ră­mas de­cât 15 nai­vi. Să ve­dem însă „ce știu pri­e­te­nii” și, cre­zând pro­ba­bil că es­te atât de clar, con­si­de­ră că nu tre­bu­ie să ne mai ba­tă la cap! Un­de, po­tri­vit sta­tis­ti­ci­lor europene și ro­mânești (chiar ale BNR, căci alte­le în do­me­niu nu exis­tă), ace­le­ași bănci – dar ab­so­lut ace­le­ași bănci – re­a­li­ze­a­ză pro­fi­turi de câte­va ori mai mari de­cât la ele aca­să, deși au de-a fa­ce cu cli­e­nți de câte­va ori mai să­raci de­cât la ele aca­să? Răs­puns: în România! Ci­ne e pa­ro­hul unui sis­tem ca­re ofe­ră o ase­me­nea mi­nu­na­tă opor­tu­ni­ta­te? Dl Isă­res­cu! Deci, Isă­res­cu re­loa­ded! Cum poa­te exis­ta o ase­me­nea opor­tu­ni­ta­te, ca­re, du­pă prin­ci­pi­i­le de prin că­rți, con­sti­tu­ie chiar o ano­ma­lie într-o eco­no­mie de piață? Sim­plu: sistemul ban­car din România nu es­te gu­ver­nat de o eco­no­mie de piață, ci de abuz de mo­no­pol! Ci­ne per­mi­te abu­zul de mo­no­pol fă­ră vreo con­tra­mă­su­ră? Pa­ro­hul unui ase­me­nea sis­tem! Adi­că, dl Isă­res­cu. Deci, Isă­res­cu re­loa­ded! Cum es­te po­si­bil acest abuz de mo­no­pol? Tot sim­plu: băn­ci­le străi­ne dețin 90% din ca­pi­tal în sistemul ban­car zis ro­mânesc și, ca ata­re, con­tro­lul ab­so­lut, pu­tând fa­ce deci ce vor; n-au re­al­men­te con­cu­re­nți în băn­ci­le ro­mânești, ca­re dețin o spu­ze­a­lă din ca­pi­ta­lul to­tal, și pot, ca ur­ma­re, spre in­te­re­sul pro­priu și în de­fa­voa­rea cli­e­nți­lor ro­mâni, să acți­o­ne­ze în car­tel, afișând o con­cu­re­nță fal­să și de for­mă între ele. Ci­ne per­mi­te așa ce­va? Dl Isă­res­cu! Deci, Isă­res­cu re­loa­ded! Ci­ne se fa­ce că nici nu ve­de ase­me­nea încăl­cări

ale re­gu­li­lor și spi­ri­tu­lui eco­no­mi­ei de piață? Dl Isă­res­cu! Deci, Isă­res­cu re­loa­ded! Cum alt­fel de­cât prin abuz de mo­no­pol ne­pe­na­li­zat ar fi po­si­bil ca în România să se prac­ti­ce de că­tre bănci cea mai dra­ma­ti­că mar­jă de do­bânzi (di­fe­re­nța din­tre do­bânzi­le ce­ru­te la cre­di­te și do­bânzi­le cu ca­re se ono­re­a­ză de­po­zi­te­le) din Eu­ro­pa, ori­cum de 2-3 ori mai ma­re, po­tri­vit sta­tis­ti­ci­lor europene, de­cât prac­ti­că ace­le­ași bănci în ță­ri­le lor de ori­gi­ne?! Cum e po­si­bil ca în România băn­ci­le să chel­tu­ias­că cu do­bânzi­le de 5-6 ori mai puțin de­cât încasează din do­bânzi, ra­tă ine­xis­ten­tă, po­tri­vit sta­tis­ti­ci­lor, prin Eu­ro­pa sau în lu­me?! Ci­ne nu pe­na­li­ze­a­ză ase­me­nea prac­tici împo­tri­va eco­no­mi­ei de piață?! Dl Isă­res­cu! Deci, Isă­res­cu re­loa­ded!

Ar fi și idi­oa­te băn­ci­le străi­ne din România ca, în con­diți­i­le în ca­re re­a­li­ze­a­ză pro­fi­turi fa­bu­loa­se din ac­ti­vi­tăți cu­ren­te la adă­pos­tul „va­lo­ri­fi­că­rii” abu­zu­lui de mo­no­pol, să se mai obo­se­as­că să fi­na­nțe­ze eco­no­mia, ca­re evi­dent pre­su­pu­ne și ris­curi! Sto­cul cre­di­te­lor ban­ca­re în România abia ajun­ge la 50% din PIB, în timp ce în Occi­dent, de un­de vin băn­ci­le din România, pro­cen­tul de­pășește 200% din PIB! Vai, ce ți-e și cu sta­tis­ti­ci­le astea europene! Trai, ni­nea­că, în România! Pro­fi­turi ban­ca­re fă­ră fi­na­nța­rea eco­no­mi­ei! Su­perb! Ci­ne asi­gu­ră un ase­me­nea trai pe vă­trai pen­tru băn­ci­le străi­ne? Dl Isă­res­cu! Deci, Isă­res­cu re­loa­ded!

Dar apro­po de băn­ci­le străi­ne. Ci­ne cău­ta în ur­mă cu vreo 20-25 de ani să ne con­vin­gă de ne­voia ca în România să vi­nă cât mai mul­te bănci străi­ne, pen­tru că România, ni se spu­nea, nu are bani pen­tru fi­na­nțări și dez­vol­ta­re?! Dl Isă­res­cu! Ci­ne par­ti­ci­pa­se asi­duu la des­fi­i­nța­rea băn­ci­lor ro­mânești, bu­ne sau re­le, cum erau, pe con­si­de­ren­tul că sunt fu­ra­te de ro­mâni? Și o ase­me­nea des­fi­i­nța­re, de­si­gur, pen­tru ca să vi­nă cât mai re­pe­de băn­ci­le străi­ne! Dl Isă­res­cu! Între­a­ga pe­ri­oa­dă du­pă 1989 încoa­ce, dl Isă­res­cu a fost tot gu­ver­na­tor al BNR, fi­ind fi­resc a fi aso­ciat, și de vrea și de nu vrea, cu tot ce s-a întâmplat în ace­as­tă pe­ri­oa­dă de 30 de ani! Ci­ne ta­ce acum mâlc, când băn­ci­le străi­ne veni­te să sal­ve­ze România cea fă­ră bani nu întorc în România nici mă­car cât cu­leg bani din România, sto­cul cre­di­te­lor acor­da­te re­pre­zen­tând doar 75% din sto­cul de­po­zi­te­lor acu­mu­la­te? Ci­ne pe ci­ne, de fapt, fi­na­nțe­a­ză: băn­ci­le străi­ne România sau, dim­po­tri­vă, România cea fă­ră bani băn­ci­le străi­ne?! Ci­ne ta­ce, ci­ne nu-și adu­ce amin­te de trom­bo­nul cu veni­rea băn­ci­lor străi­ne pen­tru a fi­na­nța România și, mai ales, ci­ne ac­cep­tă inac­cep­ta­bi­lul?! Dl Isă­res­cu! Deci, Isă­res­cu re­loa­ded!

Băn­ci­le străi­ne dețin 90% din ca­pi­tal în sistemul ban­car zis ro­mânesc și, ca ata­re, con­tro­lul ab­so­lut, pu­tând fa­ce deci ce vor; n-au re­al­men­te con­cu­re­nți în băn­ci­le ro­mânești, ca­re dețin o spu­ze­a­lă din ca­pi­ta­lul to­tal, și pot, ca ur­ma­re, spre in­te­re­sul pro­priu și în de­fa­voa­rea cli­e­nți­lor ro­mâni, să acți­o­ne­ze în car­tel, afișând o con­cu­re­nță fal­să și de for­mă între ele.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.