MI­NIS­TE­RUL SĂNĂTĂŢII ÎNCE­PE RĂZBOIUL ANTI ŞPAGĂ

Mi­nis­trul Sănătăţii, So­ri­na Pin­tea, a anun­ţat că in­ten­ţi­o­nea­ză să tri­mi­tă în spi­ta­le pa­ci­en­ţi “sub aco­pe­ri­re” pen­tru a iden­ti­fi­ca an­ga­ja­ţii ca­re con­di­ţi­o­nea­ză ac­tul me­di­cal de mi­tă.

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­te­rul Să­nă­tății a ela­bo­rat și va pu­ne în apli­ca­re o stra­te­gie an­ti­co­ru­pție, un proi­ec­tpi­lot fi­ind de­ja apli­cat la Spi­ta­lul Fun­deni din Bu­cu­rești. Anga­jații aces­tui spi­tal au sem­nat, în ace­as­tă pri­mă­va­ră, la so­li­ci­ta­rea con­du­ce­rii uni­tății sa­ni­ta­re, “de­cla­rații anti-mi­tă”, în ca­re își iau an­ga­ja­men­tul să nu ce­a­ră sau să pri­me­as­că bani de la pa­ci­e­nți. De ase­me­nea, pe pe­reții spi­ta­lu­lui au fost li­pi­te afișe prin ca­re pa­ci­e­nții sunt in­for­mați că anga­jații aces­tui spi­tal nu pri­mesc “plic”.

„Sunt spi­ta­le în ace­as­tă ța­ră un­de me­di­cii spun: «Nu es­te ne­voie, mu­lțu­mim. Eu cred că nu me­ri­tă acești oa­meni,pen­tru câți­va ca­re fac asta,să fie mur­dă­riți”,

a ex­pli­cat mi­nis­trul Să­nă­tății, pen­tru Hot­news.ro. „În acest mo­ment, pre­gă­tim niște in­di­ca­tori să ne aju­te să cuan­ti­fi­căm ce­ea ce fa­cem. Unul din­tre obi­ec­ti­ve­le stra­te­gi­ei es­te fo­lo­si­rea aces­tei sin­tag­me de «pa­ci­ent sub aco­pe­ri­re ca­re să me­ar­gă, în fun­cție de gra­dul de sa­tis­fa­cție al pa­ci­en­tu­lui de la un anu­mit spi­tal, să ve­ri­fi­ce da­că ce­le se­si­za­te de pa­ci­e­nți sunt mai mult sau mai puțin re­a­le.Avem acel ches­ti­o­nar de fe­ed­back pe ca­re îl ana­li­zăm, iar da­că ve­dem că sca­de gra­dul de sa­tis­fa­cție și crește nu­mă­rul pa­ci­e­nți­lor ca­re spun că li s-a ce­rut șpa­gă, tri­mi­tem acești «pa­ci­e­nți sub aco­pe­ri­re “, a ex­pli­cat Pin­tea. Po­tri­vit unui son­daj re­a­li­zat de Bi­ro­ul de Cer­ce­tări So­cia­le, şpa­ga din spi­ta­le, in­fe­cți­i­le in­tras­pi­ta­li­cești și in­ves­tiți­i­le in­su­fi­ci­en­te re­pre­zin­tă prin­ci­pa­le­le trei pro­ble­me iden­ti­fi­ca­te de ro­mânii ca mari ne­re­gu­li ale sis­te­mu­lui sa­ni­tar.

Eu cred că sunt și me­dici cin­stiți, dar știm cu toții că lu­cru­ri­le pe ace­as­tă par­te sunt încă ne­re­zol­va­te.” SO­RI­NA PIN­TEA, mi­nis­trul Sănătăţii

FOTO SHUTTERSTO­CK

Sta­tis­ti­că. Doar 2,3% din­tre pa­ci­en­ţi re­cla­mă ce­re­rea de mi­tă or­ga­ne­lor de anchetă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.